Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/2/2017. 

Fundusz ocenił pozytywnie 87 wniosków o dofinansowanie spośród 97 projektów, które zostały skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Ministerstwo Energii pismem z dnia 13.11.2017 r. zaakceptowało powyższą ocenę. Instytucja Wdrażająca rozpoczęła zatem działania zmierzające do podpisania z powyższymi wnioskodawcami umów o dofinansowanie.

Czytaj więcej: Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POIS.1.7.1/2/2017

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu warsztatowym dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 

organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

dla działania 1.7 PO IiŚ 2014-2020

Czytaj więcej: Bezpłatne szkolenie warsztatowe

W dniu 13.10.2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego, dla projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła”, realizowanego przy wsparciu ze środków PO IiŚ 2014-2020. Tym samym Instytucja Pośrednicząca potwierdziła możliwość zawarcia umowy o dofinansowanie, pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Węglokoksem Energia ZCP Sp. z o.o.

Czytaj więcej: Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla Węglokoksu Energia ZCP Sp. z o.o.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Umowy z Ministrem Energii, ogłasza 2 konkursy projektów w ramach: 

Czytaj więcej: WFOŚiGW w Katowicach ogłasza konkursy projektów w ramach Działania 1.7
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.