22 grudnia w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach odbyło się podpisanie umów z beneficjentami: PEC Tychy, Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. w ramach poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego, dla 3 projektów pn.: „Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych”„Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023” i „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska” realizowanych w ramach PO IiŚ 2014-2020.

Czytaj więcej: Podpisanie umów z PEC Tychy, Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. i Wspólnotami Mieszkaniowymi z...

Informujemy, że został zmieniony Regulamin konkursu POIS.1.7.2/2/2017. Wprowadzone zmiany dotyczą zapisów  §1 i §7 Regulaminu w których odwołano się do właściwego Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej będącej częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz.1802). Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Czytaj więcej: Zmiana Regulaminu konkursu Poddziałania 1.7.2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 26/II/P/90011/2008/17/POPT/DFE zawartej w dniu 04.07.2017 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 14.11.2017 roku, zaliczkę na pokrycie części wydatków operacyjnych przeznaczonych do poniesienia w IV kwartale 2017 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Czytaj więcej: Zaliczka na pokrycie części wydatków będących do poniesienia w IV kwartale 2017 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy nr POIS.10.01.00-00-0403/16-00 zawartej w dniu 14.04.2017 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 01.12.2017 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2017 roku na realizację POIiŚ w Województwie Śląskim.

Czytaj więcej: Refundacja części kosztów poniesionych w III kwartale 2017 roku

30 listopada w siedzibie Funduszu została podpisana kolejna umowa w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego, na dofinansowanie projektu pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła”.

Czytaj więcej: Podpisanie kolejnej umowy w ramach Poddziałania 1.7.2 POIiŚ
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.