Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia naboru banków, zainteresowanych współpracą w zakresie udzielania kredytów bankowych wraz z dotacją ze środków udostępnionych przez Fundusz, zostały wybrane dwa banki. Umowy o współpracy zostały podpisane w dniu 9 października br. z :

 1. Bankiem Ochrony Środowiska S.A. 
 2. Krakowskim Bankiem Spółdzielczym

Produkt oferowany we współpracy z wybranymi bankami jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości oraz do wspólnot mieszkaniowych. Można ubiegać się o dofinansowanie zadań realizowanych na obszarze województwa śląskiego z zakresów:

 1. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 2. przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenia do kanalizacji.

Podstawa i wysokość dofinansowania:

 1. kredyt do 75 % nakładów inwestycyjnych,
 2. uzupełnieniem  kredytu jest dotacja w wysokości 20 % wartości kredytu,
 3. kredyt wraz z dotacją będą wypłacane łącznie, po prawidłowym rozliczeniu zadania - Rozliczenie zadania i protokół odbioru (pobierz plik)
 4. wypłacona dotacja stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - Oświadczenie do celów podatkowych (pobierz plik)
 5. prowizja przygotowawcza banku – maksymalnie 2,5 % kredytu
 6. oprocentowanie kredytu:
  a. dla okresu kredytowania do 6 lat - WIBOR 3M +4,0 %
  b. dla okresu kredytowania powyżej 6 lat - WIBOR 3M +4,5 %

Szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania opisuje Regulamin udzielania kredytów wraz z dotacją w ramach linii kredytowej o symbolu LKD_2017 (pobierz plik).

Na mocy podpisanych z Funduszem umów, banki zobowiązały się m.in. do:

 1. ogłoszenia terminu naboru Wniosków o dofinansowanie, składanych do banku  przez osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy, tj. najpóźniej od dnia 21 listopada 2017 r.
 2. rozpatrzenia Wniosku o dofinansowanie, złożonego przez osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania, w terminie 30 dni roboczych od daty złożenia kompletu dokumentów w banku.

Stosowany przez banki Wniosek o dofinansowanie będzie zawierać m.in.: 

 1. nazwę i lokalizację zadania, planowane efekty rzeczowe i ekologiczne oraz termin zakończenia zadania - Zalecane zapisy dotyczące efektów rzeczowych i ekologicznych oraz sposoby ich potwierdzania (pobierz plik)
 2. harmonogram rzeczowo- finansowy zadania, wg wzoru - Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania (pobierz plik)
 3. sposób potwierdzenia prawa własności nieruchomości, na której jest realizowane zadanie.

Ponadto w Umowie Kredytu banki zobowiązały się wprowadzić m.in. informację o konieczności wyraźnego określenia beneficjenta dotacji i uiszczenia należnego podatku dochodowego z tytułu jej uzyskania.

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi Linii kredytowej LKD_2017 będą udzielane w placówkach współpracujących z Funduszem banków tj. Banku Ochrony Środowiska SA oraz Krakowskiego Banku Spółdzielczego, na terenie województwa śląskiego. 


Umowa z bankami podpisana


Nabór wniosków dla banków 2017