Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspomaga osiąganie celów środowiskowych województwa śląskiego, przeznaczając środki finansowe na realizację przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Lista ta opracowywana jest zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz w oparciu o krajowe oraz regionalne strategie i programy. Stanowi ona uszczegółowienie głównych kierunków działań wynikających z tych dokumentów.

28 marca w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2020 rok”. Zaprezentowano ofertę skierowaną do szerokiej grupy zainteresowanej tematem realizacji zadań proekologicznych na terenie województwa śląskiego. Spotkania te na stałe wpisały się w kalendarz działania WFOŚiGW w Katowicach i stanowią istotny element przepływu ważnych informacji pomiędzy Funduszem a beneficjentami.

W tym roku współorganizatorami spotkania, wraz z Prezesem Zarządu Funduszu Tomaszem Bednarkiem, byli Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek i Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Wśród gości byli Wiesław Piecha – Senator RP, Izabela Kloc, Barbara Dziuk, Ewa Malik oraz Grzegorz Puda -– Posłowie na Sejm RP, I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz Wicemarszałek Województwa Wojciech Kałuża. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat dotychczas funkcjonujących i proponowanych zapisów „Listy przedsięwzięć priorytetowych… na 2020 rok” w zakresie m.in. gospodarowania zasobami wodnymi, gospodarowania odpadami, ochrony atmosfery, ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej.

Podczas indywidualnych konsultacji z ekspertami Wojewódzkiego Funduszu uczestnicy spotkania mieli możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat dofinansowania realizacji projektów oraz złożenia propozycji przedsięwzięć do dofinansowania, w ramach poszczególnych kierunków działalności Funduszu.