Spotkanie w Sosnowcu

Oferta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie działań przyczyniających się do likwidacji niskiej emisji na terenie województwa śląskiego przedstawiona została 8 lipca w Urzędzie Miasta w Sosnowcu. Zastępca prezesa Funduszu Rafał Adamus wraz z Wiolettą Jończyk i Łukaszem Frydlem zaprezentowali uczestnikom spotkania informacje na temat Poddziałania 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko – dąbrowskiej”, którego adresatem są wspólnoty i spółdzielnie.

Przedstawiono także Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, w którym WFOŚiGW pełni rolę Partnera. W ramach działań statutowych Funduszu zaprezentowany został pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.