W dniu 07.07.2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego, dla projektu pn.: „Wdrażanie programu ograniczenia niskiej emisji przez PEC Bytom – uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej”, realizowanego w przy wsparciu ze środków PO IiŚ 2014-2020. Tym samym Instytucja Pośrednicząca potwierdziła możliwość zawarcia umowy o dofinansowanie, pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu.

Ocena projektu w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne I stopnia oraz merytoryczne II stopnia, dokonana przez Komisję Oceny Projektów, zakończona została 02.06.2017 r., projekt uzyskał 59 punktów.

Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości ponad 8,00 mln zł, zostanie przeznaczona na budowę ok. 4,6 km sieci ciepłowniczej oraz budowę 55 indywidualnych węzłów ciepłowniczych. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 9,80 mln zł. Zgodnie z harmonogramem, realizacja projektu planowana jest w latach 2017 – 2018.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.