Uprzejmie informuję, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.3/3/2019. Ocenie na tym etapie podlegało dwanaście projektów. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie.