Informujemy, że zwiększona została dostępność środków dla działania 1.7.1. W związku z tym wszystkie projekty, które ze względu na niewystarczającą alokację, pomimo uzyskania minimalnego progu punktowego, znalazły się na liście projektów rezerwowych (informacja o negatywnej ocenie), zostały w wyniku aktualizacji listy rankingowej umieszczone na liście projektów podstawowych.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.