WFOŚiGW ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

  • Termin składania wniosków: do 15.04.2019 r.
    Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane
  • Termin zakończenia zadań: 30.09.2019 r.

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty:

  1. Regulamin dofinansowania zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków;
  2. „Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”.

Komplet dokumentów (plik *.zip) - do pobrania

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: 
tel. 32 60 32 241, 32 60 32 283, 32 60 32 341.

 

Na zakończenie COP24 przedstawiciele Funduszu wzięli udział w side event „EMAS - in practise”. Wydarzenie to miało na celu przybliżenie istotnej roli ekozarządzania i audytu EMAS. Sesja ta została podzielona na dwie części: galę wręczenia nagród oraz konferencję.

Zarząd WFOŚiGW – Tomasz Bednarek oraz Adam Lewandowski mieli zaszczyt odebrać z rąk Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka jubileuszowy certyfikat EMAS. To szczególne wyróżnienie, przyznawane jest organizacjom najdłużej zarejestrowanym w rejestrze EMAS. WFOŚiGW w Katowicach wdrożył system zarządzania środowiskowego jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce i znajduje się w rejestrze krajowym od 31.01.2007r.

 

Czytaj więcej: EMAS - in practise

WFOŚiGW w Katowicach informuje o tymczasowym wstrzymaniu od 1 stycznia 2019 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze, prowadzonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. WFOŚiGW wznowią nabór wniosków o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym.

Zmiany te wynikają z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową, czyli ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

30 listopada w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku odbyło się otwarcie nowoczesnej pracowni przyrodniczo – ekologicznej  „Zielona Akademia”. W uroczystej gali wzięła udział Izabela Kloc - Poseł na Sejm RP oraz Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Adam Lewandowski. Zgodnie z założeniami Konkursu Zielona Pracownia 2018, sala została wyremontowana oraz doskonale wyposażona. Zakupione zostały między innymi sprzęty audiowizualne, multimedialne, edukacyjne czy laboratoryjne, a także zupełnie nowe meble. Placówka odznaczała się ciekawym projektem wnętrza i bogactwem pomocy dydaktycznych co możemy zobaczyć na załączonych zdjęciach.

Czytaj więcej: Otwarcie Zielonej Pracowni w Rybniku

20 grudnia, jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia, Śląska Chorągiew ZHP reprezentowana przez Komendantkę Chorągwi hm. Annę Peterko i Z-cę Komendantki ds. Kontaktów Zewnętrznych hm. Andrzeja Lichotę przekazała Prezesowi Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Tomaszowi Bednarkowi Betlejemskie Światełko Pokoju. W tym roku wędrówka BŚP odbywa się pod hasłem: Światło, które łączy.

Czytaj więcej: Betlejemskie Światełko Pokoju w Funduszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach bierze aktywny udział w 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24).

Przedstawiciele Funduszu uczestniczyli między innymi w Dniu innowacji w Pawilonie Polskim.

Czytaj więcej: COP24

W sobotę 15.12.2018r., po dwóch tygodniach dyskusji i negocjacji, udało się osiągnąć porozumienie wszystkich państw ONZ, tym samym Szczyt klimatyczny COP24 zakończył się. 

W trakcie Konferencji przedyskutowano cały szereg kwestii – zarówno zasadniczych, jak też bardzo szczegółowych i technicznych – składających się na skomplikowany i trudny dokument. Wśród nich znalazły się m.in. finanse, transparencja czy adaptacja. Ostatecznie przyjęto "Pakiet Katowicki" (zwany również Katowicką Księgą Reguł), tj. "mapę drogową" realizacji Porozumienia paryskiego z 2015 r., w którym państwa zobowiązały się do określonych działań na rzecz klimatu.

Czytaj więcej: Sukces na szczycie klimatycznym COP24 - podsumowanie

3 grudnia br. Zarząd Funduszu rozstrzygnął Konkurs pn. "Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2019 roku". Do dofinansowania w formie dotacji zakwalifikowano 46 wniosków na łączną kwotę 1 243 705,00 zł . Dofinansowane zadania będą realizowane w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku. 

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie Konkursu Media 2019