8 czerwca 2017 r. nastąpiło uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Koziegłowach w ramach „Dni Otwartych Oczyszczalni Ścieków”.
Realizację tego zadania WFOŚiGW w Katowicach wspomógł kwotą ponad 8 mln zł.

Celem zadania było rozpoczęcie porządkowania gospodarki ściekowej w gminie Koziegłowy poprzez budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej 2.500 m3/d. W pierwszym etapie przedsięwzięcia, po uruchomieniu pierwszej  z czterech linii technologicznych, średniodobowa przepustowość oczyszczalni może wynieść do 625 m3/d. W rozwiązaniu zastosowano technologię opartą na procesach osadu czynnego. W chwili obecnej ścieki na teren oczyszczalni są dostarczane taborem asenizacyjnym z obszaru całej gminy. Docelowo do oczyszczalni będą trafiały ścieki  z planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej, a także ścieki przemysłowe.

Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Boży Stok, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez starostę myszkowskiego.