Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przypomina o konieczności dostarczenia do tut. Funduszu załącznika Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/ OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za rok 2016.

UWAGA!

Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminny lub powiatu przypadających na 1 mieszkańca z 2016 r. (art. 404 ustawy – Prawo ochrony środowiska) odpowiednio:

  • dla gminy – 14,13 zł
  • dla powiatu – 4,09 zł

Załączniki do pobrania:

  1. Załącznik do sprawozdania OŚ-4g dla gmin
  2. Załącznik do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów