Pełny tekst dokumentu:

 

Pozycje "Listy..." dotyczące GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI:

GOSPODARKA ODPADAMI (OZ)

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 OZ 1.1. Inwestycje zgodne z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
2 OZ 1.2. Inwestycje pozwalające na zapobieganie powstawaniu odpadów lub przygotowanie ich do ponownego użycia lub umożliwiające recykling, odzysk, unieszkodliwianie odpadów.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
3 OZ 1.3. Pokrywanie kosztów zagospodarowania odpadów z wypadków, zgodnie z obowiązkiem ustawowym.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
4 OZ 1.4. Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska w przypadku nieustalenia podmiotu za nie odpowiedzialnego albo bezskutecznej egzekucji wobec sprawcy.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
5 OZ 1.5. Inwestycje z zakresu gospodarki odpadami, dofinansowane ze środków zagranicznych.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
6 OZ 2.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja składowisk odpadów w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
7 OZ 2.2. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu:
a) w ramach termomodernizacji budynków,
b) w ramach programów obszarowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
c) w ramach innych zadań.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
8 OZ 2.3. Likwidacja zagrożeń środowiskowych powodowanych zdeponowaniem niebezpiecznych odpadów.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
9 OZ 2.4. Zamykanie składowisk odpadów.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
10 OZ 2.5. Likwidacja mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin oraz "dzikich wysypisk".

 

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 TP 1.1. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
2 TP 1.2. Zadania z zakresu ochrony powierzchni ziemi, dofinansowane ze środków zagranicznych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
3 TP 1.3. Remediacja zdegradowanego terenu poprzez oczyszczanie gleby, ziemi lub wód gruntowych, oraz ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi lub wodach.

 

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 RE 1.1. Wapnowanie gleb zakwaszonych na skutek zanieczyszczenia środowiska.