Pełny tekst dokumentu:

 

Pozycje "Listy..." dotyczące GOSPODARKI WODNEJ:

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 GW 1.1. Budowa lub modernizacja urządzeń monitorujących lub urządzeń wodnych zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
2 GW 1.2. Budowa lub modernizacja zbiorników małej retencji w szczególności ujętych w „Programie małej retencji dla województwa śląskiego”.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
3 GW 1.3. Uzupełnienie w sprzęt przeciwpowodziowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, wojewódzkich lub powiatowych magazynów przeciwpowodziowych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
4 GW 1.4. Inwestycje w zakresie dostosowania do zmian klimatu poprzez zwiększanie naturalnej i sztucznej retencji wodnej oraz przeciwdziałania suszy.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
5 GW 1.5. Inwestycje z zakresu gospodarki wodnej, dofinansowane ze środków zagranicznych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
6 GW 2.1. Udział w usuwaniu skutków powodzi w urządzeniach wodnych, brzegach rzek lub potoków oraz urządzeniach ochrony środowiska.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
7 GW 3.1. Wsparcie inwestycji hydroenergetycznych mających istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

  

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
8 GW 4.1. Inwestycje z zakresu gospodarki wodnej, dofinansowane ze środków zagranicznych.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
9 GW 4.2. Wymiana odcinków sieci wodociągowych azbestowo-cementowych i ołowianych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
10 GW 4.3. Wymiana zdegradowanych sieci wodociągowych, w których występują znaczne straty wody.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
11 GW 4.4. Zaopatrzenie w wodę do celów pitnych:
  • budowa urządzeń wodociągowych na terenach nie objętych zbiorowym systemem zaopatrzenia w wodę, na których działają bądź są budowane sieci kanalizacji sanitarnej;
  • budowa lub modernizacja urządzeń wodociągowych w przypadku niewłaściwej jakości wody do picia;
  • budowa lub modernizacja urządzeń w celu zapewnienia dostaw wody pitnej w przypadku niewystarczającej ilości wody.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
12 GW 4.5. Modernizacja stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody pitnej.