sierpień 2011

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udziela dofinansowania na realizację celów określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w oparciu o plan finansowy zgodnie z: 

 

 1. „Listą przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach”;
 2. „Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach”;
 3. Zasadami udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zasady przyznawania pożyczek w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej

Wysokość dofinansowania w 2011 roku może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych, w zależności od efektów ekologicznych zadania i możliwości finansowych Funduszu. 

W przypadku łączenia w jednym zadaniu pożyczki z dotacją, łączna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych. 

Oprocentowanie pożyczek wynosi 0,6 s.r.w. lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.

Dla zadań z listy rezerwowej RPO WŚL stosuje się w Funduszu „Szczególne zasady dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach projektów z zakresu gospodarki ściekowej, które zostały pozytywnie ocenione a nie uzyskały dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego”

Zasady przyznawania dotacji w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej

Dotacja może być udzielona do 50% kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego

Dotacje mogą być udzielane na zadania związanych z:

 • budową, modernizacją zbiorników małej retencji wodnej, w szczególności ujętych w Programie małej retencji dla Województwa Śląskiego,
 • budową i modernizacją urządzeń wodnych zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe,
 • usuwaniem skutków powodzi urządzeniach wodnych, brzegach rzek i potoków oraz urządzeniach ochrony środowiska,
 • uzupełnianiem w sprzęt przeciwpowodziowy.

Dotacje udzielane są również dla zadań z ochrony wód realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w obiektach użyteczności publicznej oraz przez pozostałe jednostki w obiektach użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków.

Dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi Fundusz maja zastosowanie „Szczególne zasady finansowania przedsięwzięć związanych z wystąpieniem klęski żywiołowej lub innych nadzwyczajnych zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”. 

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie, czyli kilka uwag dla wnioskodawców w celu uniknięcia najczęściej popełnianych błędów.

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania po przyznaniu środków Funduszu na dofinansowanie zadania stanowi załącznik do umowy. Niestety w tym dokumencie zwykle spotykamy najwięcej błędów. 

 • dobrze sporządzony harmonogram rzeczowo-finansowy powinien mieć prawidłowe sumy kwot w poszczególnych kolumnach i wierszach (kilkakrotnie sprawdzone, bez błędów matematycznych), 
 • pod nazwą zadania określamy na jakiej podstawie został harmonogram sporządzony (np. kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, umowa z wykonawcą),
 • w przypadku wpisywania dat rozpoczęcia i zakończenia zawsze podajemy dzień, miesiąc i rok,
 • w kolumnie 7 – „nakłady inwestycyjne”, jednoznacznie określamy, czy wnioskodawca poniesie je netto czy brutto, 
 • w zakresie rzeczowym dla wodociągu i kanalizacji podajemy zawsze średnicę (może być zakres od x do y) i materiał (np. PVC, PE, GPR, ), natomiast długość z dokładnością do pełnych metrów,
 • nakłady w poszczególnych kwartałach przedstawiamy w formie ułamka, tzn w liczniku (A) podajemy nakłady całkowite do poniesienia w danym kwartale (na określony zakres prac lub zakup) a w mianowniku (B) wpisujemy tylko dofinansowanie z WFOSIGW,
 • koniecznie wpisujemy datę sporządzenia harmonogramu,
 • niewypełnione wiersze lub kolumny usuwamy.

2. Kolejnym, często spotykanym błędem jest brak spójności danych przedstawianych w poszczególnych dokumentach tj. w części opisowej B2, harmonogramie rzeczowo-finansowym, Ankiecie technicznej i Analizie ekonomicznej przedsięwzięcia. Powinny być szczególnie ujednolicone:

 • daty rozpoczęcia i zakończenia zadania( należy pamiętać, że data zakończenia zadania dla Funduszu w Katowicach jest zbieżna z datą osiągnięcia efektów ekologicznych i rzeczowych),
 • zakres rzeczowy, czyli długości rur, ilość podłączeń , przepompowni i innych elementów,
 • nazwa zadania.

3. Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy nakłady ponoszone bezpośrednio na:

 • nabycie maszyn, urządzeń i linii technologicznych niezbędnych dla eksploatacji obiektów,
 • roboty budowlano-montażowe i demontażowe,
 • obiekty i infrastrukturę związaną z inwestycją,
 • rozruch technologiczny. 

Natomiast nie są kosztami kwalifikowanymi koszty prac przygotowawczych, (wykup gruntów, wykup nieruchomości zabudowanych, wykonanie prac projektowych, analiz, ekspertyz i audytów, podatki (z wyjątkiem podatku VAT płaconego przez jednostki, dla których stanowi on element kosztów), koszty generalnego wykonawcy i nadzoru, koszty finansowe.

4. Jeśli w montażu finansowym zadania występują środki zagraniczne lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wniosku dołączamy kserokopie odpowiednich umów na dofinansowanie. 

5. Przed wypełnieniem poszczególnych części wniosku zalecamy Beneficjentom zapoznanie się z instrukcjami dostępnymi na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl w zakładce „Wnioski”:

 • instrukcja dotycząca sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego znajduje się w zakładce „uwagi” we wzorze harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
 • instrukcja do wypełniania formularza części A wniosku została umieszczona w oddzielnym pliku,
 • instrukcje do wzorów części wniosków B2, C1 i C2 znajdują się w końcowej części formularzy. 

Prosimy, aby nie dołączać instrukcji do składanego wniosku, szczególnie jeśli instrukcja jest umieszczona na końcu formularza!

 

Małgorzata Iwan

Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód