Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Przypominamy wszystkim Beneficjentom, którzy w 2018 roku złożyli wnioski o udzielenie dofinansowania zadania w ramach Programu priorytetowego „Czyste powietrze” (bez względu na datę zawarcia umowy), że zgodnie ze złożonym oświadczeniem - zabronione jest ubieganie się o dofinansowanie całości lub części kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią podpisanej umowy i załączonymi do niej dokumentami.

Informacje dotyczące programu dostępne są na stronie NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Katowicach: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/obwiazujacy-program-czyste-powietrze-/

Dokumenty do pobrania : https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja

Schemat przedstawiający zakres dokumentacji niezbędnej do rozliczenia udzielonego dofinansowania, a pod nim znajdują się wyjaśnienia do poszczególnych dokumentów:

Dokumenty do rozliczenia Przedsięwzięcie realizowane przez firmy zatrudnione przez Beneficjenta Przedsięwzięcie realizowane przez Beneficjenta (systemem gospodarczym)
Istniejący budynek Nowy budynek Istniejący budynek Nowy budynek
Wniosek o płatność TAK TAK TAK TAK
Zestawienie dowodów księgowych TAK TAK TAK TAK
Protokół wykonawcy TAK TAK NIE NIE
Protokół końcowy NIE NIE TAK TAK
Kserokopie faktur, rachunków oraz innych dowodów księgowych TAK TAK TAK TAK
Zestawienie umów z wykonawcami TAK TAK NIE NIE
Dokumenty potwierdzające zapłatę za faktury, rachunki TAK TAK TAK TAK
Dokumenty potwierdzające fizyczną likwidację kotła TAK NIE TAK NIE
Dokumenty potwierdzające spełnienie przez zabudowane urządzenia, zastosowane materiały, budynki, itd. wymagań technicznych Programu TAK TAK TAK TAK
Kosztorys powykonawczy wraz ze specyfikacją materiałową NIE NIE TAK TAK
Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca zakres rzeczowy objęty wnioskiem o płatność (Zalecana) TAK TAK TAK TAK

I. Informacje ogólne:

 • wszelkie dokumenty winny być wystawione/dotyczyć/zawierać - imię i nazwisko Beneficjenta/Pożyczkobiorcy;
 • faktury dotyczące wykonania przedsięwzięcia winny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, typ, nazwa), tak by można było jednoznacznie odnieść się do certyfikatów, etykiet, zaświadczeń, atestów wyrobów budowlanych, urządzeń;
 • dokumenty niezawierające powyższych cech, w tym m.in. paragony, nie będą brane pod uwagę;
 • wszelkie dokumenty, dostarczone w formie kserokopii winny być uwierzytelnione Za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem Beneficjenta/Pożyczkobiorcy, na ostatniej stronie dokumentu stanowiącego jednolitą całość (ponumerowanego) np. „Za zgodność z oryginałem, str.01-05";
 • należy dokładnie zapoznać się z dokumentami załączonymi do podpisanej umowy o dofinansowanie, tj. wnioskiem o płatność, protokołami odbioru prac wykonawcy, protokołem końcowym, zestawieniem dokumentów księgowych;
 • wszelkie oświadczenia winny być podpisane wyłącznie przez Beneficjenta/Pożyczkobiorcę;
 • wszelkie odnośniki zawarte w dokumentach winny być „zrealizowane”, tzn. np. wykreślone część/całość, podkreślenia itp.;  np. 1,2,3,  - niewłaściwe wykreślić.

II. Jak wypełnić Wniosek o płatność:

 • Nr wniosku - podać kolejny nr wniosku (jeżeli pierwszy w sprawie - to 1, itd.);
 • Nr umowy – podać numery umów o dofinansowanie (nr umowy dotacji oraz nr umowy pożyczki – jeśli była zawarta, jeśli nie, proszę wpisać nie dotyczy);
 • Wnioskuję o wypłatę kwoty:
 1. jeżeli zrealizowano zakres przedsięwzięcia w zaplanowanych w umowie o dofinansowanie kosztach kwalifikowanych wymienionych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym - ZRF (zał. nr 1 do umowy), lub wyższych, wówczas do wniosku o płatność należy wpisać kwotę dofinansowania lub sumę kwot dofinansowania udzielonych na poszczególne przedsięwzięcia (kocioł, instalacja c.o., okna, itp.);
 2. jeżeli, koszty z faktury są niższe od kwoty kosztów kwalifikowanych wynikających z umowy, należy przeliczyć kwotę dofinansowania (dla danej pozycji ZRF) z uwzględnieniem - umownego % dofinansowania (§ 1 ust. 1 i ust. 2 umowy o dofinansowanie) i faktycznie poniesionego wydatku. Np., jeśli przyznane dofinansowanie stanowi 30% kosztów kwalifikowanych, a planowany koszt kwalifikowany wynosił 10.000,00zł, wówczas udzielone dofinansowanie wynosiło: 3.000,00zł. Natomiast jeśli rzeczywista wartość z faktury wynosi np. 9.556,26 zł, wówczas dofinansowanie wyniesie:

9.556,26 zł x 30% = 2.866,88 zł

III. Jakie dokumenty załączyć do Wniosku o płatność:

 • Protokół wykonawcy – sporządza i podpisuje wykonawca robót (np. firma, która montowała kocioł), a Beneficjent/Pożyczkobiorca potwierdza odbiór wykonanych robót, czy zainstalowanych urządzeń, swoim podpisem. Sugestie: zapoznać wykonawcę z Wymaganiami technicznymi dla wyrobów budowlanych, urządzeń i wykonywanych robót:

http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/czyste_powietrze/materialy/wymagania_techniczne_16.01.2019.pdf

 • Protokół końcowysporządza i podpisuje Beneficjent/Pożyczkobiorca w przypadku wykonywania robót siłami własnymi (tzw. systemem gospodarczym). W takim przypadku, obligatoryjna jest wizytacja końcowa, polegająca na potwierdzeniu przez przedstawicieli WFOŚiGW zrealizowanego zakresu przedsięwzięcia w miejscu jego realizacji. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, poza sporządzeniem protokołu kontroli i związanych z tym pomiarów sprawdzających, sporządzana jest dokumentacja fotograficzna.
 • Kserokopie faktur, rachunków oraz innych dowodów księgowych (z wyłączeniem paragonów) potwierdzające zakup materiałów lub usług;
 • Zestawienie dowodów księgowych - w kolumnie 2. Pozycja z ZRF – należy przepisać nr pozycji z Zestawienia rzeczowo-finansowego (zał. Nr 1 do umowy) np. 2.2.2. (przyłącze gazowe), w kolumnie 3. Koszt kwalifikowany dla zadania z ZRF – przepisać kwotę kosztu kwalifikowanego dla tej pozycji ZRF, w kolumnie 9 Kwota do wypłaty z WFOŚiGW - należy wpisać wyliczoną kwotę dofinansowania (sposób wyliczenia opisano w punkcie II. 2.);
 • Wykaz umów z wykonawcami jeśli zostały zawarte (Program nie narzuca formy sporządzenia wykazu umów);
 • Dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie faktur, rachunków oraz innych dowodów księgowych - potwierdzenie zapłaty za faktury (potwierdzenie przelewu lub wyciąg bankowy). Jeśli na fakturze nie znajduje się adnotacja „zapłacono gotówką”, należy potwierdzić dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy stosownym dokumentem (np. KP, lub oświadczeniem wystawcy faktury, że otrzymał zapłatę);
 • Kosztorys powykonawczy wraz ze specyfikacją materiałową – należy załączyć do wniosku o płatność w przypadku wykonania przedsięwzięcia lub jego części przez Beneficjenta/Pożyczkobiorcę (tzw. systemem gospodarczym). Dokument ten musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podpisany przez Beneficjenta/Pożyczkobiorcę oraz osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane;
 • Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca zakres rzeczowy objęty wnioskiem o płatność (Zalecana) – Beneficjenci/Pożyczkobiorcy posiadający możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej zakresu rzeczowego objętego wnioskiem o płatność, w tym tabliczek znamionowych zainstalowanych urządzeń, winni załączyć wykonane i wydrukowane zdjęcia lub przesłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej (z podaniem numeru umowy w tytule maila).

Uwaga: Do wniosku o płatność należy również załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych dla wyrobów budowlanych, urządzeń i wykonywanych robót:

 • jeśli zakupiony i zainstalowany kocioł jest zasilany paliwem stałym/biomasą - kserokopia certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań wynikających z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r. (ekoprojektu), w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe;
 • jeśli w istniejącym budynku, zamontowane jest już stałopaliwowe źródło ciepła (węgiel lub biomasa) spełniające co najmniej 5 klasę wg normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej, a dofinansowaniem nie objęto jego wymiany, do wniosku o płatność (na zakres związany np. z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi), należy wówczas załączyć kserokopię certyfikatu potwierdzającego spełnienie ww. normy;
 • jeśli w istniejącym budynku, zamontowane jest już źródło ciepła zasilane gazem lub olejem opałowym spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, najwyższą efektywność energetyczną określoną symbolem 4 gwiazdek, wg Dyrektywy Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r., lub posiadają etykietę klasy energetycznej lub zaświadczenie producenta o spełnieniu wymagań klasy energetycznej minimum A, a dofinansowaniem nie objęto jego wymiany, do wniosku o płatność (na zakres związany np. z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi) należy wówczas załączyć kserokopię certyfikatu potwierdzającego spełnienie ww. normy;
 • jeśli zakupiony i zainstalowany kocioł zasilany jest paliwem gazowym lub olejem opałowym – etykieta klasy energetycznej lub zaświadczenie producenta o spełnieniu wymagań klasy energetycznej minimum A;
 • jeśli zakupiono i zamontowano pompę ciepła - etykieta klasy energetycznej lub zaświadczenie producenta o spełnieniu wymagań klasy energetycznej minimum A+;
 • opieczętowany i podpisany przez osobę przyjmującą odpady, imienny dokument zezłomowania (karta przekazania odpadu) potwierdzający zezłomowanie dotychczasowego źródła ciepła. W przypadku rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wymagane będzie oświadczenie beneficjenta lub wykonawcy – dotyczy istniejących budynków;
 • w przypadku zabudowy kolektorów słonecznych - kserokopia certyfikatu, wydanego przez właściwą jednostkę certyfikującą, nie starszego niż 5 lat, potwierdzającego posiadanie europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” lub zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806;
 • w przypadku zabudowy instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dokument potwierdzający spełnienie granicznej sprawności temperaturowej odzysku ciepła dla centrali wentylacji ≥ 85%, osiągniętej przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308;
 • w przypadku zabudowy instalacji fotowoltaicznej – kserokopia certyfikatu, wydanego przez właściwą jednostkę certyfikującą, nie starszego niż 5 lat, potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą jednostkę certyfikującą; kserokopię certyfikatu zgodności inwertera z normą PN-EN 50438 (w przypadku certyfikatu wystawionego w języku obcym należy załączyć tłumaczenie przysięgłe); pisemna gwarancja producenta modułów fotowoltaicznych w zakresie jakości towarów;
 • dla „nowych” budynków należy dostarczyć projektowaną charakterystykę energetyczną lub świadectwo charakterystyki energetycznej;
 • w przypadku prac termoizolacyjnych (docieplenie ścian, stropodachów i dachów, wymiana okien i drzwi), w istniejących budynkach - należy dostarczyć deklarację zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia lub aprobatą techniczną.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Telefon: 32 60 32 256

Preferowana forma dostarczania wniosków o płatność wraz z załączonymi do nich dokumentami: Poczta/kurier.