Zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach - zapoznaj się z dokumentem

Wzory do pobrania:

 - logo w wersji pionowej:

- EPS
- JPG

 - logo w wersji poziomej:

- EPS
- JPG

  - logo ze skrótem WFOŚiGW w Katowicach:

- EPS
- JPG

  - uproszczona wersja logo:

- EPS
- JPG

  - logo monochromatyczne w wersji pionowej:

- EPS
- JPG

  - logo monochromatyczne w wersji poziomej:

- EPS
- JPG

Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne:

Materiały drukowane należy również opatrzyć czytelną informacją w brzmieniu: „Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” - zgodnie z pkt. III.2. "Zasad oznakowania przedsięwzięć..."
 

  - logo z napisem o dofinansowaniu:

- EPS
- JPG
 

- logo z napisem o dofinansowaniu (wersja pozioma):

- EPS
- JPG


Wzór tablicy pamiątkowej dla beneficjentów uczestniczących w programach finansowanych przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW - do pobrania


Oznakowanie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP zakupionego w ramach priorytetu NZ 2.1.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW

Od 2011 r. WFOŚiGW wspiera realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z udziałem środków bezzwrotnych udostępnionych przez NFOŚiGW. Uruchomienie wsparcia finansowego dla działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, związanych z usuwaniem azbestu, przyczynia się zwiększenia tempa realizacji „Rządowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata na lata 2009 -2032”. 

Beneficjentem środków w tym programie są mieszkańcy gmin, natomiast wnioskodawcą i koordynatorem obszarowego programu usuwania azbestu są jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których prowadzone są prace. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie przez Gminę inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W latach 2011-2015 kwota dofinansowania przedsięwzięcia mogła wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych, w tym dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, w formie dotacji mogło wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostałe dofinansowanie - do 50% kosztów kwalifikowanych zadania mogło pochodzić ze środków WFOŚiGW w formie pożyczki, przy czym minimalna pożyczka ze środków WFOŚiGW stanowiła 35% kosztów kwalifikowanych zadania.

W latach 2011 – 2015 wykorzystano środki w kwocie ok. 3 mln zł (w tym nie więcej niż 1,5 mln zł ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW). W ciągu 5 lat funkcjonowania programu z dofinansowania skorzystało zaledwie 29 Gmin naszego województwa, a mimo to unieszkodliwiono prawie 4.500 Mg materiałów zawierających azbest. Umowa udostępniania środków obowiązywała do grudniu 2015 r. 

W celu kontynuacji preferencyjnego finansowania działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w maju 2015 r. WFOŚiGW podpisał z NFOŚiGW kolejną umowę udostępniania środków, w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2015-2022. Zgodnie z umową NFOŚiGW udostępnił WFOŚiGW środki bezzwrotne w kwocie do 664.681 zł. Środki wydatkowane będą w latach 2016-2017.

Warunki finansowania zadań w latach 2016-2017 są korzystniejsze niż w latach ubiegłych, ponieważ WFOŚiGW przeznaczył na realizację zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu wsparcie bezzwrotne. Łącznie dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest (jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest) i 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest (jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest). Uzupełnienie dofinansowania może stanowić pożyczka ze środków WFOŚiGW.

Skutkiem podniesienia w 2016 roku atrakcyjności dofinansowania było znacznie większe zainteresowanie Gmin realizacją zadań związanych z usuwaniem azbestu. W 2016 roku dofinansowanie uzyskało 40 Gmin województwa śląskiego, podczas gdy w latach ubiegłych rocznie do programu przystępowało maksymalnie kilkanaście Gmin. Środki udostępnione Funduszowi przez NFOŚiGW w 2016 r. były niewystarczające i zostały w całości wykorzystane na realizację programu. Z uwagi na brak możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania z NFOŚiGW, WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył na realizację zadań ponad 3 - krotnie więcej środków niż udostępnił NFOŚiGW. Łącznie udzielono dofinansowania w kwocie wynoszącej 1.678.686 zł (w tym 392.236 zł – dotacja ze środków NFOŚiGW oraz 1.286.450 zł – dotacja ze środków WFOŚiGW). W 2016 roku z dofinansowania udzielonego w ramach programu skorzystało ponad 1.500 mieszkańców województwa śląskiego. W roku 2017 do udziału w programie przystąpiło już 55 Gmin, a skorzystało z niego ponad 2000 mieszkańców. Po raz kolejny środki NFOŚiGW okazały się być niewystarczające. Łączne dofinansowanie wyniosło 2.105.897,97 zł, z czego dotacja ze środków NFOŚiGW wyniosła 272.445 zł, dotacja ze środków WFOŚiGW – 1.807.740,51 zł, pożyczka ze środków WFOŚiGW – 25.712,46 zł. W ramach programu usunięto i unieszkodliwiono min. 4.252 Mg odpadów niebezpiecznych.

W roku 2018 z dofinansowania skorzystało ponad 2.100 mieszkańców 57 gmin, kwota dofinansowania (wyłącznie ze środków WFOŚiGW) wyniosła 2.175.008 zł.

WFOŚiGW ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

UWAGA !!

W 2019 r. zmianie uległ termin naboru wniosków:

 • Termin składania wniosków: do 15.04.2019 r. 
  Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane
 • Termin zakończenia zadań: 30.09.2019 r.

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty:

 1. Regulamin dofinansowania zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków
 2. Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Wzór wniosku do pobrania

 

Ustalona na dzień 1 stycznia 2019 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosi 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosi 1,87 %.

 

Ustalona na dzień 1 stycznia 2018 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,85 %.

 

Ustalona na dzień 1 stycznia 2017 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,83 %.

 

Ustalona na dzień 1 stycznia 2016 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,83 %.

 

Ustalona na dzień 1 stycznia 2015 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 2,25 %,
 • stopa bazowa wynosiła 2,16 %.

 

Ustalona na dzień 1 stycznia 2014 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 2,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 2,75 %.

 

Ustalona na dzień 1 stycznia 2013 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 4,50 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,80 %.

 

Ustalona na dzień 1 stycznia 2012 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 4,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,91 %.

 

Ustalona na dzień 1 stycznia 2011 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 3,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,26 %.

 

Ustalona na dzień 1 stycznia 2010 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 3,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,49 %.
 1. SZCZEGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNYCH NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - pobierz plik