1. Wzór sprawozdania rozliczającego środki - pobierz plik
 2. Wzór rozliczenia przydomowych oczyszczalni ścieków - pobierz plik
 3. Zestawienie zadań zrealizowanych - pobierz plik
 4. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państwowych jednostek budżetowych - pobierz plik
 5. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (dysponent - Minister Środowiska) - pobierz plik

Dofinansowanie udzielane przez Fundusz to:

 1. Pożyczka (umarzalna lub nieumarzalna), w tym nieumarzalna pożyczka pomostowa,
 2. Dotacja, przekazanie środków,
 3. Umorzenie części wykorzystanej pożyczki.

Zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach - zapoznaj się z dokumentem

Wzory do pobrania:

 - logo w wersji pionowej:

- EPS
- JPG

 - logo w wersji poziomej:

- EPS
- JPG

  - logo ze skrótem WFOŚiGW w Katowicach:

- EPS
- JPG

  - uproszczona wersja logo:

- EPS
- JPG

  - logo monochromatyczne w wersji pionowej:

- EPS
- JPG

  - logo monochromatyczne w wersji poziomej:

- EPS
- JPG

Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne:

Materiały drukowane należy również opatrzyć czytelną informacją w brzmieniu: „Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” - zgodnie z pkt. III.2. "Zasad oznakowania przedsięwzięć..."
 

  - logo z napisem o dofinansowaniu:

- EPS
- JPG
 

- logo z napisem o dofinansowaniu (wersja pozioma):

- EPS
- JPG


Wzór tablicy pamiątkowej dla beneficjentów uczestniczących w programach finansowanych przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW - do pobrania


Oznakowanie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP zakupionego w ramach priorytetu NZ 2.1.

Dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 • Termin składania wniosków: do 29.05.2020 r. - ZMIANA z dn. 27.03.2020 r.
  Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane
 • Termin zakończenia zadań: 30.09.2020 r.

Nabór wniosków adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, w których została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, planujących zadania związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW (pożyczka + dotacja ) może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż:

 1. 1200 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
 2. 900 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu.

Maksymalna kwota dotacji ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW może wynosić:

 1. łącznie nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu, w tym ze środków NFOŚiGW nie więcej niż 350 zł/Mg odpadu zawierającego azbest;
 2. łącznie nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu, w tym ze środków NFOŚiGW nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest.
 3. udział środków udostępnionych w formie dotacji przez NFOŚiGW może wynosić do 50 % kwoty dofinansowania.

WFOŚiGW udzielając dofinansowania uwzględnia:

 1. Efektywność kosztową oraz stopień pilności usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,
 2. Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, publikowany przez Ministerstwo Finansów – G.

Sposób określenia maksymalnej kwoty dofinansowania:

  wskaźnik G ≤ 1500 zł/M 1500 zł/M < wskaźnik G ≤ 2000 zł/ M wskaźnik G > 2000 zł/M
dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla I stopnia pilności do 100% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 1200 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 800 zł) /Mg odpadów do 70% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 840 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 560 zł) /Mg odpadów do 40% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 480 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 320 zł) /Mg odpadów
dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla II i III stopnia pilności do 90% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 1.080 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 720 zł) /Mg odpadów do 63% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 756 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 504 zł) /Mg do 36% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 432 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 288 zł) /Mg odpadów
dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest do 100% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 900 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 600 zł) /Mg odpadów do 70% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 630 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 420 zł) /Mg odpadów do 40% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 360 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 240 zł) /Mg odpadów

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty:

 1. Regulamin dofinansowania zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków - Regulamin zmieniony w dn. 27.03.2020 r.
 2. Regulamin dofinansowania zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków (stary)
 3. „Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”

Wzór wniosku do pobrania

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 241, 32 60 32 283, 32 60 32 341

Ustalona na dzień 1 stycznia 2020 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosi 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosi 1,84 %
  (od 1 czerwca 2020 roku wynosi 1.35%, od 1 lipca 2020 roku wynosi 0,98%, od 1 sierpnia 2020 roku wynosi 0,61%)

Ustalona na dzień 1 stycznia 2019 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,87 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2018 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,85 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2017 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,83 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2016 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 1,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 1,83 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2015 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 2,25 %,
 • stopa bazowa wynosiła 2,16 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2014 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 2,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 2,75 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2013 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 4,50 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,80 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2012 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 4,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,91 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2011 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 3,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,26 %.

Ustalona na dzień 1 stycznia 2010 r.

 • stopa redyskonta weksli wynosiła 3,75 %,
 • stopa bazowa wynosiła 4,49 %.