Pełny tekst dokumentu:

 

Pozycje "Listy..." dotyczące ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W REGIONIE:

BADANIA, OPRACOWANIA I EKSPERTYZY (ZS)

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 ZS 1.1. Opracowanie programów i systemów zarządzania środowiskowego w województwie.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
2 ZS 2.1. Opracowanie programów ochrony i kształtowania środowiska, zgodnie z zasadami ekorozwoju.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
3 ZS 2.2. Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej oraz programów efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
4 ZS 3.1. Opracowanie systemu rozwoju i funkcjonowania obszarów (przestrzeni) chronionych, w tym opracowanie waloryzacji i inwentaryzacji przyrodniczych, wykonywanych na potrzeby kształtowania wojewódzkiego systemu obszarów chronionych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
5 ZS 3.2. Opracowanie programu odtworzenia i utrzymania wartości przyrodniczych i kulturowych na obszarach chronionych, w tym opracowanie baz danych i dokumentacji do planów ochrony parków krajobrazowych, rezerwatów.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
6 ZS 3.3. Opracowanie dokumentacji do planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów NATURA 2000.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
7 ZS 3.4. Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - na zlecenie starosty.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
8 ZS 4.1. Opinie naukowe, opracowania i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej istotne z punktu widzenia poprawy stanu środowiska województwa śląskiego, w tym w zakresie zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych.

 

MONITORING ŚRODOWISKA (MO)

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 MO 1.1. Monitoring środowiska wynikający z Programu Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa śląskiego.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
2 MO 2.1. Zakup urządzeń pomiarowych wykorzystywanych przez instytucje w zakresie uprawnień kontrolnych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
3 MO 3.1. Opracowanie informacji o stanie środowiska.
Upowszechnianie informacji o stanie środowiska.
Tworzenie baz danych o zanieczyszczeniach.

 

WSPOMAGANIE SYSTEMU KONTROLI WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA (KO)

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 KO 1.1. Opracowania analiz i prognoz oraz doposażenie w sprzęt służący kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Pełny tekst dokumentu:

 

Pozycje "Listy..." dotyczące ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM AWARIOM:

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 NZ 1.1. Tworzenie warunków do przeciwdziałania poważnym awariom.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
2 NZ 2.1. Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku i doposażenie służb ratowniczych.

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH

 

Pełny tekst dokumentu:

 

Pozycje "Listy..." dotyczące OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ:

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 OP 1.1. Działania związane z realizacją celów ochrony oraz zachowaniem przedmiotów ochrony obowiązujących w rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, użytkach ekologicznych, stanowiskach dokumentacyjnych, zespołach przyrodniczo-krajobrazowych, w tym wdrażanie planów ochrony dla rezerwatów i parków krajobrazowych. 

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
2 OP 1.2. Ochrona parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze regionalnym.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
3 OP 1.3. Ochrona pomników przyrody, ochrona obiektów przyrody nieożywionej.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
4 OP 1.4. Rozwój ogrodów botanicznych. 

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
5 OP 1.5. Działania na rzecz utrzymania i poprawy właściwego stanu ochrony populacji gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk, dla których ochrony wyznaczono specjalne obszary ochrony ptaków oraz obszary specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
6 OP 2.1. Ochrona i rehabilitacja zagrożonych rodzimych gatunków zwierząt lub roślin.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
7 OP 2.2. Rehabilitacja zwierząt dziko żyjących, w ośrodkach rehabilitacyjnych. 

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
8 OP 2.3. Ochrona cennych przyrodniczo biotopów o dużej bioróżnorodności, w szczególności torfowisk, muraw kserotermicznych i zarośli śródpolnych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
9 OP 2.4. Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
10 OP 3.1. Ochrona przeciwpożarowa w lasach.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
11 OP 4.1. Naprawianie szkód w środowisku przyrodniczym spowodowanych nadzwyczajnymi zagrożeniami: wichurami, pożarami, gradobiciem, powodziami i okiścią.

     

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
12 OP 4.2. Eliminacja stanowisk obcych gatunków inwazyjnych zagrażających zdrowiu. 

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
13 OP 5.1. Zakładanie mini ogrodów botanicznych, mini arboretów przy placówkach, w których prowadzona jest edukacja ekologiczna.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
14 OP 5.2. Zadrzewianie i zakrzewianie nieużytków gminnych, przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego na tereny zielone stanowiące zieleń publiczną.


Pełny tekst dokumentu:


Pozycje "Listy..." dotyczące OCHRONY ATMOSFERY:
 

OCHRONA ATMOSFERY (OA)

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
1 OA 1.1. Wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
2 OA 1.2. Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
3 OA 1.3. Budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo–gazowych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
4 OA 1.4. Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
5 OA 1.5. Termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
6 OA 1.6. Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
7 OA 1.7. Wymiana autobusów komunikacji miejskiej, pojazdów używanych jako pojazdy uprzywilejowane lub pojazdów służących przeprowadzaniu kontroli bezpieczeństwa, z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
8 OA 1.8. Inwestycje z zakresu ochrony atmosfery, dofinansowane ze środków zagranicznych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
9 OA 1.9. Budowa infrastruktury transportu rowerowego o charakterze ponadlokalnym i wojewódzkim.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
10 OA 2.1. Wdrażanie programów lub projektów z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
11 OA 3.1. Inwestycje polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii*, realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.

* – w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.

 
OCHRONA PRZED HAŁASEM (HA)

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
1 HA 1.1. Działania zmierzające do zmniejszenia uciążliwości hałasu drogowego.


Pełny tekst dokumentu:

 

Pozycje "Listy..." dotyczące GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI:

GOSPODARKA ODPADAMI (OZ)

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 OZ 1.1. Inwestycje zgodne z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
2 OZ 1.2. Inwestycje pozwalające na zapobieganie powstawaniu odpadów lub przygotowanie ich do ponownego użycia lub umożliwiające recykling, odzysk, unieszkodliwianie odpadów.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
3 OZ 1.3. Pokrywanie kosztów zagospodarowania odpadów z wypadków, zgodnie z obowiązkiem ustawowym.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
4 OZ 1.4. Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska w przypadku nieustalenia podmiotu za nie odpowiedzialnego albo bezskutecznej egzekucji wobec sprawcy.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
5 OZ 1.5. Inwestycje z zakresu gospodarki odpadami, dofinansowane ze środków zagranicznych.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
6 OZ 2.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja składowisk odpadów w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
7 OZ 2.2. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu:
a) w ramach termomodernizacji budynków,
b) w ramach programów obszarowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
c) w ramach innych zadań.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
8 OZ 2.3. Likwidacja zagrożeń środowiskowych powodowanych zdeponowaniem niebezpiecznych odpadów.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
9 OZ 2.4. Zamykanie składowisk odpadów.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
10 OZ 2.5. Likwidacja mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin oraz "dzikich wysypisk".

 

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 TP 1.1. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
2 TP 1.2. Zadania z zakresu ochrony powierzchni ziemi, dofinansowane ze środków zagranicznych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
3 TP 1.3. Remediacja zdegradowanego terenu poprzez oczyszczanie gleby, ziemi lub wód gruntowych, oraz ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi lub wodach.

 

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 RE 1.1. Wapnowanie gleb zakwaszonych na skutek zanieczyszczenia środowiska.