Pełny tekst dokumentu:

 

Pozycje "Listy..." dotyczące OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ:

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 OP 1.1. Działania związane z realizacją celów ochrony oraz zachowaniem przedmiotów ochrony obowiązujących w rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, użytkach ekologicznych, stanowiskach dokumentacyjnych, zespołach przyrodniczo-krajobrazowych, w tym wdrażanie planów ochrony dla rezerwatów i parków krajobrazowych. 

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
2 OP 1.2. Ochrona parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze regionalnym.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
3 OP 1.3. Ochrona pomników przyrody, ochrona obiektów przyrody nieożywionej.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
4 OP 1.4. Rozwój ogrodów botanicznych. 

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
5 OP 1.5. Działania na rzecz utrzymania i poprawy właściwego stanu ochrony populacji gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk, dla których ochrony wyznaczono specjalne obszary ochrony ptaków oraz obszary specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
6 OP 2.1. Ochrona i rehabilitacja zagrożonych rodzimych gatunków zwierząt lub roślin.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
7 OP 2.2. Rehabilitacja zwierząt dziko żyjących, w ośrodkach rehabilitacyjnych. 

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
8 OP 2.3. Ochrona cennych przyrodniczo biotopów o dużej bioróżnorodności, w szczególności torfowisk, muraw kserotermicznych i zarośli śródpolnych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
9 OP 2.4. Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
10 OP 3.1. Ochrona przeciwpożarowa w lasach.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
11 OP 4.1. Naprawianie szkód w środowisku przyrodniczym spowodowanych nadzwyczajnymi zagrożeniami: wichurami, pożarami, gradobiciem, powodziami i okiścią.

     

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
12 OP 4.2. Eliminacja stanowisk obcych gatunków inwazyjnych zagrażających zdrowiu. 

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
13 OP 5.1. Zakładanie mini ogrodów botanicznych, mini arboretów przy placówkach, w których prowadzona jest edukacja ekologiczna.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
14 OP 5.2. Zadrzewianie i zakrzewianie nieużytków gminnych, przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego na tereny zielone stanowiące zieleń publiczną.


Pełny tekst dokumentu:


Pozycje "Listy..." dotyczące OCHRONY ATMOSFERY:
 

OCHRONA ATMOSFERY (OA)

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
1 OA 1.1. Wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
2 OA 1.2. Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
3 OA 1.3. Budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo–gazowych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
4 OA 1.4. Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
5 OA 1.5. Termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
6 OA 1.6. Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
7 OA 1.7. Wymiana autobusów komunikacji miejskiej, pojazdów używanych jako pojazdy uprzywilejowane lub pojazdów służących przeprowadzaniu kontroli bezpieczeństwa, z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
8 OA 1.8. Inwestycje z zakresu ochrony atmosfery, dofinansowane ze środków zagranicznych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
9 OA 1.9. Budowa infrastruktury transportu rowerowego o charakterze ponadlokalnym i wojewódzkim.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
10 OA 2.1. Wdrażanie programów lub projektów z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
11 OA 3.1. Inwestycje polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii*, realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.

* – w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.

 
OCHRONA PRZED HAŁASEM (HA)

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
1 HA 1.1. Działania zmierzające do zmniejszenia uciążliwości hałasu drogowego.


Pełny tekst dokumentu:

 

Pozycje "Listy..." dotyczące GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI:

GOSPODARKA ODPADAMI (OZ)

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 OZ 1.1. Inwestycje zgodne z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
2 OZ 1.2. Inwestycje pozwalające na zapobieganie powstawaniu odpadów lub przygotowanie ich do ponownego użycia lub umożliwiające recykling, odzysk, unieszkodliwianie odpadów.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
3 OZ 1.3. Pokrywanie kosztów zagospodarowania odpadów z wypadków, zgodnie z obowiązkiem ustawowym.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
4 OZ 1.4. Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska w przypadku nieustalenia podmiotu za nie odpowiedzialnego albo bezskutecznej egzekucji wobec sprawcy.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
5 OZ 1.5. Inwestycje z zakresu gospodarki odpadami, dofinansowane ze środków zagranicznych.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
6 OZ 2.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja składowisk odpadów w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
7 OZ 2.2. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu:
a) w ramach termomodernizacji budynków,
b) w ramach programów obszarowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
c) w ramach innych zadań.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
8 OZ 2.3. Likwidacja zagrożeń środowiskowych powodowanych zdeponowaniem niebezpiecznych odpadów.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
9 OZ 2.4. Zamykanie składowisk odpadów.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
10 OZ 2.5. Likwidacja mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin oraz "dzikich wysypisk".

 

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 TP 1.1. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
2 TP 1.2. Zadania z zakresu ochrony powierzchni ziemi, dofinansowane ze środków zagranicznych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
3 TP 1.3. Remediacja zdegradowanego terenu poprzez oczyszczanie gleby, ziemi lub wód gruntowych, oraz ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi lub wodach.

 

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 RE 1.1. Wapnowanie gleb zakwaszonych na skutek zanieczyszczenia środowiska.

 

 

Pełny tekst dokumentu:

 

Pozycje "Listy..." dotyczące GOSPODARKI WODNEJ:

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 GW 1.1. Budowa lub modernizacja urządzeń monitorujących lub urządzeń wodnych zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
2 GW 1.2. Budowa lub modernizacja zbiorników małej retencji w szczególności ujętych w „Programie małej retencji dla województwa śląskiego”.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
3 GW 1.3. Uzupełnienie w sprzęt przeciwpowodziowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, wojewódzkich lub powiatowych magazynów przeciwpowodziowych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
4 GW 1.4. Inwestycje w zakresie dostosowania do zmian klimatu poprzez zwiększanie naturalnej i sztucznej retencji wodnej oraz przeciwdziałania suszy.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
5 GW 1.5. Inwestycje z zakresu gospodarki wodnej, dofinansowane ze środków zagranicznych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
6 GW 2.1. Udział w usuwaniu skutków powodzi w urządzeniach wodnych, brzegach rzek lub potoków oraz urządzeniach ochrony środowiska.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
7 GW 3.1. Wsparcie inwestycji hydroenergetycznych mających istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

  

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
8 GW 4.1. Inwestycje z zakresu gospodarki wodnej, dofinansowane ze środków zagranicznych.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
9 GW 4.2. Wymiana odcinków sieci wodociągowych azbestowo-cementowych i ołowianych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
10 GW 4.3. Wymiana zdegradowanych sieci wodociągowych, w których występują znaczne straty wody.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
11 GW 4.4. Zaopatrzenie w wodę do celów pitnych:
 • budowa urządzeń wodociągowych na terenach nie objętych zbiorowym systemem zaopatrzenia w wodę, na których działają bądź są budowane sieci kanalizacji sanitarnej;
 • budowa lub modernizacja urządzeń wodociągowych w przypadku niewłaściwej jakości wody do picia;
 • budowa lub modernizacja urządzeń w celu zapewnienia dostaw wody pitnej w przypadku niewystarczającej ilości wody.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
12 GW 4.5. Modernizacja stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody pitnej.

 

 

Pełny tekst dokumentu:

 

Pozycje "Listy..." dotyczące OCHRONY WÓD:

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1 OW 1.1. Inwestycje zgodne z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
2 OW 1.2. Inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej, dofinansowane ze środków zagranicznych.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
3 OW 1.3. Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
4 OW 1.4. Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
5

OW 1.5. Budowa oczyszczalni przydomowych lub systemów zbierania ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
6 OW 1.6. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przemysłowych lub bytowych i systemów odprowadzania ścieków.

i/lub

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
7 OW 1.7. Budowa i modernizacja obiektów gospodarki osadowej w zakresie przeróbki osadów ściekowych z oczyszczania ścieków komunalnych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
8 OW 1.8. Inwestycje związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach, a zwłaszcza substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, oraz właściwym utrzymaniem systemów odprowadzania ścieków.

i/lub

 

udzielane ze środków Funduszu w ramach umów wspólnego finansowania przedsięwzięć

 

 • Informacja na temat udzielania pożyczek preferencyjnych udzielanych ze środków Funduszu w ramach umów wspólnego finansowania przedsięwzięć:
 1. Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu w ramach umów wspólnego finansowania przedsięwzięć odbywać się będzie w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek” i „Plan finansowy”, obowiązujące w danym roku.
 2. Środki finansowe Funduszu są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Udzielanie pomocy publicznej, w formie dofinansowania ze środków Funduszu, następuje z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej i krajowych z zachowaniem procedury określonej w ustawie z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(Tekst jednolity Dz.U. z 2007 nr 59, z poz.404).
 3. Klienci składają wnioski do Funduszu o udzielenie dofinansowania w ramach umów wspólnego finansowania przedsięwzięć stosując wzory wniosków obowiązujące w Funduszu – część A i część B2. Wzory wniosku są udostępniane Klientom w postaci elektronicznej na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl oraz w kancelarii Funduszu.
 4. Część finansowa wniosku w sprawie udzielenia kredytu rozpatrywana jest zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Banku, wybranym przez Klienta.

Warunkiem udzielenia kredytów jest między innymi:

   • złożenie wniosku o kredyt wg wzoru określonego w ust. 3,
   • oraz uzgodnionych z Bankiem dokumentów ekonomicznych i inwestycyjnych,
   • podjęcie uchwały przez właściwy organ Funduszu o dofinansowaniu w ramach umów wspólnego finansowania przedsięwzięć,
   • posiadanie przez wnioskodawcę, w ocenie Banku, zdolności kredytowej rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty,
   • ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu zabezpieczającego interesy Banku i Funduszu. • Wnioski 
  Wnioski należy złożyć według wzoru obowiązującego dla wniosków o dofinansowanie, właściwych dla specyfiki zadania - część A i B2.