Kierunek Jastrzębia Góra 

W ramach dofinansowania przez Fundusz wyjazdów dzieci i młodzieży 68 młodych mieszkańców Wielowsi podreperuje swoje zdrowie w Jastrzębiej Górze.

Kolejna konferencja naukowa

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Oddział Rybnik zorganizuje XXIV już Konferencję Naukowo-Techniczną pt.: „Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.

Tematem konferencji jest problematyka związana z realizacją zasad ochrony środowiska naturalnego w związku z działalnością zakładów górnictwa węgla kamiennego, ich wpływu na zagospodarowanie powierzchni ziemi, a także zagospodarowanie terenów górniczych i pogórniczych.

Konferencja ma szczególne znaczenie dla regionu ze względu na poruszaną tematykę, będzie stanowić forum wymiany osiągnięć i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami górnictwa, administracją samorządową, ludźmi nauki i środowiskiem praktyków związanych z ochroną środowiska w górnictwie.

Konferencja ma na celu wypracowanie kierunków i spójnych metod działania służących ochronie środowiska oraz wspólne rozwiązywanie problemów, przyczyniając się do ograniczania oddziaływania przemysłu górniczego na środowisko naturalne oraz zachowania zabytków techniki górniczej.

Fundusz wsparł przedsięwzięcie kwotą 10 101,50 zł.

 „Zostań małym ekorolnikiem - ścieżka dydaktyczna”

Jak zostać małym ekologiem uczyć będą podczas oprowadzania po ścieżkach edukacyjnych i warsztatów w Gospodarstwie Ekologicznym w Jaworzu organizowanych przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o..

Grupę docelową zajęć stanowią dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy 1-4 szkoły podstawowej). Zakład Doświadczalny wychodzi naprzeciw potrzebom pedagogów w zakresie edukacji ekologicznej dzieci, proponując ciekawe i przyswajalne przez dzieci formy zajęć praktycznych z możliwością zobaczenia „na żywo” egzystencji w gospodarstwie ekologicznym.

Zakres planowanego zadania obejmuje oznakowanie trzech ścieżek dydaktycznych: zoologiczną, botaniczną oraz techniczną. Pierwsza z nich charakteryzować będzie gatunki zwierząt hodowanych w gospodarstwie ekologicznym (krowy, świnie, gęsi, indyki, owce oraz suma afrykańskiego). Dzieci zapoznają się z hodowlą zwierząt ekologicznych, ich rolą w życiu człowieka oraz rolą produktów zwierzęcych. Ścieżka botaniczna opierać się będzie na serii tablic informacyjnych o roślinach łąkowych, ziołach i ich walorach prozodrowotnych. Ścieżka techniczna, będzie obrazem historii mechanizacji w rolnictwie wraz z możliwością zobaczenia współczesnych maszyn wykorzystywanych w gospodarstwie ekologicznym. 

Fundusz przeznaczył na realizację tego przedsięwzięcia 30 200 zł.

800 uczestników warsztatów

Takiej frekwencji spodziewają się w Chełmie Śląskim podczas organizowanych przez Fundację na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Ekologia” warsztatów ekologicznych. Będą to 2 i 3 dniowe zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone w 4 grupach tematycznych: dziennikarsko-reporterskiej, plastycznej, komputerowo-fotograficznej i biologicznej. Celem przeprowadzenia warsztatów jest uświadomienie konieczności ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie wyobraźni ekologiczne oraz wrażliwości na piękno przyrody. 

Warsztaty prowadzone będą zarówno w terenie, jak i w pracowniach dydaktycznych ośrodka. Uczestnicy warsztatów przewożeni są z terenu szkoły do ośrodka w Chełmie Śląskim, a podczas warsztatów do stacji uzdatniania wody oraz do zagrody żubrów w Pszczynie.

Fundusz wsparł przedsięwzięcie kwotą 48 750 zł.

Po wiedzę i wrażenia do Jury

Stowarzyszenie „Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu” z Rogoźnika jest organizatorem ekologicznych warsztatów terenowych dla dzieci i młodzieży, które odbywać się będą terenie najatrakcyjniejszych przyrodniczo i kulturowo zakątków Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Bazami dydaktyczno–noclegowymi będą trzy ośrodki w Podlesicach, Olsztynie i Mirowie. 

Dla uczestników przewidziano zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne, a także nagrody książkowe. Warsztaty będą praktycznym uzupełnieniem edukacji przyrodniczej i ekologicznej prowadzonej w ramach programów realizowanych w placówkach oświatowych i kulturalnych województwa śląskiego. Planuje się, że w roku szkolnym 2017/2018 w warsztatach weźmie udział 100 grup - łącznie ok. 3 000 uczestników.

Wsparcie Funduszu wyniosło - 150 120 zł.

Dwie edycje warsztatów w Śląskim Ogrodzie Botanicznym

W okresie jesienno-zimowym 2017 r. oraz wiosenno-letnim 2018 r. zaplanowano dwie edycje warsztatów w miejscach przyrodniczo cennych województwa śląskiego, w pobliżu szkół oraz na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie i w Radzionkowie. Uczestnikami warsztatów będą dzieci i uczniowie z województwa śląskiego. Przewidziano prawie 700 godzin zajęć dla ponad 3500 uczestników.

Fundusz dofinansował przedsięwzięcie kwotą 27 503,42 zł.

Na tropie żubra i nie tylko

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zaproponowała całoroczny cykl warsztatów edukacyjnych skierowanych od przedszkolaków po gimnazjalistów  z województwa śląskiego. Młodzi poszukiwacze wiedzy i przygód wyruszą tropem żubra, poznają sekrety pszczół i magię ziół, a wszystko to pod fachowym okiem specjalistów. Z zajęć skorzysta ponad 8000 uczestników, a dofinansowanie Funduszu wyniosło prawie 28.000 zł.

„Tropem Żubra” - warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy na temat największego żyjącego w Europie ssaka, a także możliwość bezpośredniego z nim kontaktu. Ponadto dzieci biorące udział w warsztatach będą mogły się zapoznać z innymi żyjącymi w Pokazowej Zagrodzie Żubrów zwierzętami i ptakami: jeleń szlachetny, daniel, sarna, muflon, osioł, królik domowy, łabędź, paw indyjski, gęś garbonosa, kaczka krzyżówka, kaczka piżmówka, bażant królewski, bażant diamentowy, bażant złocisty, gołąb domowy, gołąb grzywacz.

Zajęcia będą odbywać się dwutorowo, tj. na wolnym powietrzu w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami oraz wewnątrz budynków gdzie przeprowadzone będą zajęcia na bazie przygotowanych „aktywnych” materiałów dydaktycznych (prezentacje multimedialne, kolorowanki, krzyżówki, rebusy itp.), w których wykorzystana będzie wiedza pozyskana na etapie prezentacji przeprowadzonej w terenie. 

„Sekrety Pszczół” - przygotowane zajęcia będą miały na celu zaznajomienie dzieci z panującymi zależnościami pomiędzy roślinami a pszczołami. Podczas warsztatów wykorzystane zostaną wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne, które ułatwią dzieciom przyswojenie tematu tj. tablice ze zdjęciami, prezentacje multimedialne, sprzęt pszczelarski, eksponaty zgromadzone w Skansenie, produkty pszczele. Warsztaty będą prowadzone w ramach Ośrodka Edukacji Ekologicznej na terenie dwóch obiektów: Pokazowej Zagrody Żubrów i Skansenu – Zagrody Wsi Pszczyńskiej.

„Magia ziół” - podczas warsztatów zielarskich dzieci i młodzież poznają znaczenie i zastosowanie roślin zielarskich w różnych dziedzinach życia: medycyna ludowa, kuchnia kosmetologia. Będą rozpoznawały zioła po zapachu, wyglądzie i smaku oraz będą mogły przygotować własną mieszankę ziół i przypraw. Ponadto dzieci będą mogły posiać lub posadzić zioła, które mogą później zabrać ze sobą do domu.

Klub miejskiego ekologa w Dąbrowie Górniczej

To kolejne przedsięwzięcie edukacyjne, które zostało wsparte przez Fundusz. Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej przeprowadzi zajęcia dotyczące elementów środowiska naturalnego w warunkach miast przemysłowych i poprzemysłowych. Adresatem warsztatów są dzieci i młodzież od przedszkola po licea.

Jesienią planowany jest 1 warsztat wyjazdowy, na pobliskie tereny zielone wokół miast. Przez cały czas trwania programu będą realizowane warsztaty dotyczące jakości środowiska – wody, powietrza i gleby oraz warsztaty aktywizujące wszystkie zmysły i wyobraźnię do poznawania przyrody. Część zajęć będzie dotyczyła ziół - interpretowanych jako cząstki naszego otoczenia wpływającego na nasz organizm.

Planuje się, że w roku szkolnym 2017/2018 w warsztatach weźmie udział ponad  4.000 osób. Fundusz przeznaczył na ten cel 14 000 zł.

Wędrówki z bobrem, sokołem i pstrągiem

Pod takim hasłem w Kamienicy Polskiej Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „Przytulia”, zrealizuje zajęcia edukacyjne dla około 1.300 uczestników.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego, a także popularyzacja walorów przyrodniczych i ochrony miejsc cennych przyrodniczo w Częstochowie i okolicy (Mirowski Przełom Warty, projektowany rezerwat Gąszczyk, rezerwat Sokole Góry, rezerwat Parkowe). 

Na terenie Mirowskiego Przełamu Warty, uczestnicy jednodniowych warsztatów poznają środowisko przyrodnicze, charakterystyczne dla dolin rzecznych, wzniesień i terenów podmokłych. Dowiedzą się o zagrożeniach dla doliny rzeki Warty, jej wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i społecznych. 

Wędrując po wzgórzu Gąszczyk na terenie Przełamu Warty, uczestnicy będą mieli możliwość poznać historię średniowiecznego grodziska oraz wykopalisk archeologicznych. Uczniowie będą mogli zaobserwować kilka grup zwierząt bezkręgowych za pomocą siatki hydrobiologicznej i pudełek ze szkłem powiększającym. Ponadto warsztatów, uczestnicy nauczą się rozpoznawać tropy zwierząt, między innymi bobra i wydry.

Kolejnym przykładem różnorodności biologicznej będzie rezerwat Sokole Góry o charakterystycznych miejscach jak np. Jaskinia Olsztyńska i sieć wzgórz.

W rezerwacie Parkowe, uczestnicy zapoznają się z historią rezerwatu, prehistorycznego grodu oraz pstrągarni. Poruszony zostanie temat ochrony tego terenu (malownicza część doliny Wiercicy wraz z źródłami, różnorodnymi formami skalnymi i jaskiniami.

Dofinansowanie Funduszu wyniosło 8 900 zł.

Różnorodne zajęcia w różnych miejscach

Warsztaty terenowe w cennych przyrodniczo miejscach województwa takich jak: lasy nadleśnictwa Katowice, kompleksy leśne przy mieście Knurów, leśne fragmenty parków (np. Park Kościuszki, Park Śląski), Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe „Uroczysko Buczyna”, „Żabie Doły” oraz inne tereny będą miejscem warsztatów realizowanych przez Fundację Pracownia Edukacji Żywej z Katowic. 

Fundacja w ciągu roku szkolnego 2017/2018 planuje przeprowadzić cykl warsztatów terenowych dla ok 2 280 uczestników – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa śląskiego. W ramach zadania zostaną zrealizowane jednorazowe oraz cykliczne warsztaty ekologiczno-przyrodnicze o tematyce:

Recykling czyli powrót do natury – łączące edukację ekologiczną i przyrodniczą. Zajęcia terenowe obejmą zarówno siedliska cenne przyrodniczo jak i te o różnym stopniu degradacji. Będzie to okazja do omówienia idei recyklingu i segregacji śmieci.

(Roz)poznawanie natury. Podczas zajęć uczestnicy naucza się m.in. rozpoznawać gatunki rosnące w najbliższej okolicy, dostrzegać ślady bytności i żerowania zwierząt, a także szacować wiek drzewostanu. 

Przyrodnicze Katowice – przyroda mojej dzielnicy – zajęcia terenowe odbywać się będą na terenach zielonych, bliskich placówkom oświatowym: lasach, parkach, a także nieużytkach gminnych. Warsztaty mają na celu nie tylko dostarczenie uczestnikom wiedzy przyrodniczej z zakresu ochrony środowiska, ale również przyczyniać się do budowania relacji z najbliższą przyrodą i miejscem zamieszkania.

Przyrodnicze Katowice – cykl. W trakcie roku szkolnego każda z grup odbędzie serię 5 warsztatów na tym samym terenie przyrodniczym. Pozwoli to uczestnikom analizować związki pomiędzy zmianami warunków klimatycznych i pór roku a zjawiskami zachodzącymi w rozwoju roślin i zwierząt, takich jak kiełkowanie, kwitnienie czy owocowanie, a także zapadanie w sen zimowy czy odloty ptaków. 

Realizacja warsztatów będzie współfinansowana ze środków gmin Katowice, Chorzów oraz Knurów, a Fundusz przeznaczył na ten cel 29 440 zł.

Gmina Bobrowniki z nową siecią wodociągową 

Celem tej inwestycji jest wymiana sieci wodociągowej z uwagi na znaczne straty wody, które sięgają ponad 32 %. Ułożone kilkadziesiąt lat temu sieci stalowe charakteryzują się niskimi parametrami jakościowymi, są mocno skorodowane i powodują awarie. W ramach zadania zostanie zmodernizowana sieć wodociągowa w ulicach Wolności i Świerczewskiego w Sączowie. Istniejący wodociąg stalowy zostanie zastąpiony wodociągiem PE dn 40-160 mm o długości  3.043,5 mb. Straty zostaną ograniczone do 8 %.

Zadanie możliwe będzie do realizacji dzięki wparciu Funduszu w formie pożyczki w kwocie do 294 000 zł.

Prawie 500 m nowej sieci

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Żorach pozyskało pożyczkę w wysokości ponad 200 000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki i ul. Lipowej. 

Celem inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej o odpowiedniej jakości. Przedmiotem zadania jest wymiana starej skorodowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Żorach przy ul. Kościuszki i Lipowej. Parametry wody odbiorców nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co zostało potwierdzone wynikami badań wykonanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rybniku. Realizacja inwestycji przełoży się bezpośrednio na poprawę jakości wody, a także zapewni zmniejszenie awaryjności i wyeliminowanie nieszczelności sieci wodociągowej. 

Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej PE dn 40-110 mm o całkowitej długości 480 mb, 6 przyłączy wodociągowych o długości 132 mb oraz 2 przepięć. 

Koniec awarii na odcinku 5 km w Miedarach

Takie założenie przyświeca Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów po zrealizowaniu inwestycji, która zakłada modernizację magistrali wodociągowej z uwagi na znaczne straty wody sięgające aktualnie 51 %. Ułożone w 1904 roku rurociągi z żeliwa szarego uszczelniane sznurem konopnym i zalewane ołowiem, charakteryzują się niskimi parametrami jakościowymi i są mocno skorodowane. Wodociągi wykonane z żeliwa szarego charakteryzują się pęknięciami wzdłużnymi. Wadą żeliwa szarego jest całkowity brak plastyczności, przez co materiał ten jest kruchy. Średni przepływ wody rurociągiem wynosi ok. 10 tys. m3/dobę. W latach 2009 - 2015 zanotowano 7 awarii, co spowodowało utratę wody w ilości ok. 5.135 m3/d ( 51% strat wody). W ramach przedsięwzięcia istniejąca sieć wodociągowa zostanie zastąpiona wodociągiem PE o łącznej długości 5.118,2 mb oraz zostanie wykonanych 9 sztuk podłączeń do odbiorców. W wyniku realizacji zadania straty wody zostaną ograniczone do 1 %.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach otrzymało  od Funduszu dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie do 792 894 zł.

Wsparcie dla Rudy Śląskiej

Zbiorowy system odprowadzania i oczyszczania ścieków zrealizowany zostanie w rejonie ul. Ks. Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej. Mieszkańcy zyskają kanalizację sanitarną na odcinku prawie 800 metrów oraz podłączenia 9 budynków. Przedsięwzięcie realizowane będzie do końca czerwca 2018 roku i jest możliwe dzięki wsparciu Funduszu w postaci pożyczki w kwocie prawie 800 000 zł.

Energia ze słońca w Zabrzu

Na takie rozwiązanie zdecydowała się firma WICHARY TECHNIC, która pozyskała na ten cel pożyczkę z Funduszu w wysokości 200 000 zł. Na dwóch halach technologicznych zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, które przyniosą oszczędności z wytworzenia energii elektrycznej na poziomie ok. 26.000 zł rocznie.

Mniej „kopciuchów” w Imielinie

likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 40 budynkach i zabudowę 40 proekologicznych źródeł ciepła zakłada programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019 – etap I – rok 2017, który otrzymał dofinansowanie z Funduszu w wysokości 180.000 zł, na które składa się dotacja w kwocie do 80.000 zł i pożyczka w kwocie do 100 000 zł.

Termomodernizacja w Radlinie

Likwidację pieców kaflowych, montaż kotłów gazowych, wykonanie instalacji gazowej doprowadzającej gaz do kotłów gazowych, wykonanie wewnętrznych instalacji c.o., modernizację istniejących instalacji c.o. poprzez zabudowę zaworów termostatycznych, docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenie stropu piwnicy, docieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją, wymianę stolarki okiennej, to założenia przedsięwzięcia zaplanowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Mikołajczyka 5. 

Realizacja będzie możliwa dzięki wsparciu Funduszu w postaci pożyczki w kwocie 385 388 zł. 

Azbestowe „żniwa”

Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gmin: Wisła (48 Mg), Jeleśnia (195 Mg) i Będzin (71 Mg) dofinansowany został przez Fundusz kwotą prawie 300 000 zł.