Budowa kanalizacji w Żorach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. otrzymało z Funduszu pożyczkę do 163.800 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kościuszki, Lipowej i Działkowej w Żorach.

Tereny, na których realizowana jest inwestycja nie posiadają zbiorowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, a powstające w gospodarstwach domowych ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Docelowo ścieki z 5 podłączeń do budynków będą odprowadzane na oczyszczalnię ścieków w Żorach.

Termomodernizacje w Gliwicach i Katowicach

Zarząd WFOŚiGW w Katowicach przyznał dofinansowanie spółdzielniom mieszkaniowym: "Śródmieście" w Gliwicach oraz "Górnik" w Katowicach na kolejne termomodernizacje budynków. Łącznie jest to kwota prawie 686.000 zł.

Termomodernizacja pawilonu sportowego w Chybiu

Gmina Chybie otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji w wysokości ponad 57.000 zł na termomodernizację pawilonu sportowego. Zadanie polega na zmodernizowaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz dociepleniu przegród budowlanych.