Konkurs „Zielona Pracownia’2021” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego.

Celem konkursu „Zielona Pracownia’2021” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia zielonej pracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 40.000 zł.

Wnioski w konkursie „Zielona Pracownia’2021” składać można w terminie 1 – 31 marca 2021 roku.Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2021” skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych.

Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 % kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 10.000 zł.

Zgłoszenia w konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2021” dokonywać można do 31 stycznia 2021 roku.