Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza II nabór wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu, pojazdów i wyposażenia dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „Bezpieczny Strażak”.

Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie mniej niż 25 tys. zł i nie więcej niż 150 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie od 25 września 2023 roku do 20 października 2023 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 2.000.000 zł.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej.

Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką kurierską, dostarczyć osobiście lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem ePUAP.
O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 341, 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 345.


Oznakowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Bezpieczny Strażak":

Zgodnie z punktem II. "Zasad oznakowania przedsięwzięć..." (4 strona) - tablica pamiątkowa na budynku, w którym przechowywany jest zakupiony sprzęt, lub w innym powszechnie dostępnym miejscu w siedzibie Beneficjenta.

Logo Funduszu do pobrania: POBIERZ PLIK