W dniu 25 czerwca 2007 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Środowiska a WFOŚiGW w Katowicach w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Na podstawie tego porozumienia WFOŚiGW w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla dwóch osi priorytetowych: 

  • Oś priorytetowa 1 - Gospodarka wodno-ściekowa 
  • Oś priorytetowa 2 - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.