Program CZYSTE POWIETRZE - program skierowany do osób fizycznych

Program Agroenergia  (do 2027 roku)

Konkurs na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn.: „ZIELONA PRZESTRZEŃ”

Program „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry”

Program „50 kW na start”

Program „Bezpieczny Strażak”

Doposażenie i zapewnienie gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym (MDP) w ramach priorytetu NZ 2.1.

Program „EKO REMIZA”

Program „Zielono-niebieska Infrastruktura”

Program „Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej”

Program „Przydomowa oczyszczalnia”

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

OP 5.1. Zakładanie mini ogrodów botanicznych, mini arboretów przy placówkach, w których prowadzona jest edukacja ekologiczna

ZS 1.1. Opracowanie programów i systemów zarządzania środowiskowego w województwie

ZS 2.1. Opracowanie programów ochrony i kształtowania środowiska, zgodnie z zasadami ekorozwoju

ZS 2.2. Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej oraz programów efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

ZS 3.1. Opracowanie systemu rozwoju i funkcjonowania obszarów (przestrzeni) chronionych, w tym opracowanie waloryzacji i inwentaryzacji przyrodniczych, wykonywanych na potrzeby kształtowania wojewódzkiego systemu obszarów chronionych

ZS 3.2. Opracowanie programu odtworzenia i utrzymania wartości przyrodniczych i kulturowych na obszarach chronionych, w tym opracowanie baz danych i dokumentacji do planów ochrony parków krajobrazowych, rezerwatów

ZS 3.3. Opracowanie dokumentacji do planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów NATURA 2000

ZS 3.4. Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych – na zlecenie starosty

ZS 3.5. Opracowywanie audytów krajobrazowych

ZS 4.1. Opinie naukowe, opracowania i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej istotne z punktu widzenia poprawy stanu środowiska województwa śląskiego, w tym w zakresie zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych


WSZYSTKIE NABORY - WYSZUKIWARKA DOFINANSOWAŃ