Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, kontakt: WFOŚiGW w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice; tel.: (32) 60 32 200, adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest Pan Wojciech Barej, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; 
  3. W celu zawarcia i wykonania Umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem, lub który Panią/Pana wskazał jako osobę do współpracy w związku z zawarciem Umowy, Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych, w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) oraz lit. f) RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń albo o okres wymagany lub dozwolony przez obowiązujące prawo, w tym potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej Umowy, m.in. dostawcy IT;
  8. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
  10. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotu, którego jest Pani/Pana reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem porozumienia. W przypadku, gdy jest Pani/Pan: - reprezentantem (w tym pełnomocnikiem) w/w podmiotu - są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych przez ten podmiot, w tym w Umowie (w szczególności imię i nazwisko, stanowisko służbowe), - osobą wskazaną do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem Umowy – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych przez w/w podmiot, w tym w Umowie wskazanej (w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe).