Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych cz. 1”.

Beneficjentami środków są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska i Klimatu w ramach porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska i Klimatu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach w terminie do 30.12.2023 r.

Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką kurierską, dostarczyć osobiście lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem ePUAP. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 17.609.000 zł, w tym:

NFOŚiGW - 7.859.000 zł

WFOŚiGW - 9.750.000 zł.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

  1. Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”;
  2. Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”;

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 341, 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 345, 32 60 32 327, 32 60 32 243.


Oznakowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych cz. 1”

Zadania należy oznakować zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, w tym:

1. Umieszczenie w widocznym miejscu pojazdu zakupionego w ramach realizacji zadania tablicy informacyjnej w formacie minimum A3 wykonanej z trwałego materiału.

wizualizacja tablicy

logotypy do pobrania

2. Umieszczenie w widocznym miejscu budynku, w którym przechowywany jest pojazd tablicy informacyjnej w formacie minimum A3 wykonanej z trwałego materiału.

wizualizacja tablicy

logotypy do pobrania

3. Umieszczenie informacji o otrzymanym dofinansowaniu w zwyczajowo przyjętych miejscach zamieszczania ogłoszeń (np. tablica informacyjna). Informacja powinna być wykonana w formacie minimum A4.

wizualizacja informacji

logotypy do pobrania