WFOŚiGW W KATOWICACH ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego:
„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”
związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 1. Beneficjenci: Gminy, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych, na terenie których przeprowadzona została inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, znajdujące się w wykazie Gmin województwa śląskiego, na terenie których doszło w 2021 roku do wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, potwierdzonym przez Wojewodę Śląskiego.

 2. Termin składania wniosków: do 23.12.2021 roku.
  Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Koszty kwalifikowane - koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana materiałów zawierających azbest.

 4. Forma dofinansowania: dotacja

 5. Wysokość dofinansowania - do 100% kosztów kwalifikowanych udostępnionych ze środków NFOŚiGW.
  Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

 6. Pomoc publiczna:
  a)      w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej;
  b)      w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści (podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego).

 7. Spełnienie kryterium legalności
  Zadanie będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie winno być zrealizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089).

 8. Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu - pobierz plik
  Do wniosku dodatkowo należy załączyć Protokół szacowania szkód.

  Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w jeden z dwóch sposobów:
  a)    w wersji papierowej do biura Wojewódzkiego Funduszu z załączoną wersją elektroniczną wniosku zapisaną w formie pliku PDF oraz dodatkowo Zestawienie właścicieli obiektów w formacie XLS na nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD) lub
  b) poprzez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Wojewódzkiego Funduszu – z podpisami elektronicznymi.

 9. Wnioski rozpatrywane będą w oparciu Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, a kwestii nieobjętej niniejszym programem w oparciu o „Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach”.

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 341, 32 60 32 241.