OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH „OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH cz. 1” NA ROK 2022 (POJAZDY)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

Beneficjentami środków są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska i Klimatu w ramach porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska i Klimatu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach w terminie do 30.12.2022 r.

Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Zapobieganie poważnym awariom / Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych na rok 2022 (pojazdy).

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 2.500.000 zł, w tym:

NFOŚiGW- 500.000 zł

WFOŚiGW- 2.000.000 zł.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

  1. Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”;
  2. Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”;

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 341, 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 345.


OZNAKOWANIE WOZÓW STRAŻACKICH ZAKUPIONYCH W RAMACH PROGRAMU

Zakupiony wóz strażacki należy oznakować 2 umieszczonymi obok siebie naklejkami formatu minimum A4, zawierającymi:

Podgląd naklejek:

Jeśli dana jednostka OSP chce okleić wóz w większej ilości miejsc może to zrobić. Oba logotypy powinny być tych samych rozmiarów.