OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PRIORYTETU NZ 2.1. USUWANIE SKUTKÓW POWAŻNYCH AWARII W ŚRODOWISKU I DOPOSAŻENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego w ramach priorytetu NZ 2.1. Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku i doposażenie służb ratowniczych.

Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych lub Gminy na terenie których działają jednostki OSP.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice w terminie od 10 września 2018 r. do 10 października 2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 1.500.000 zł. 

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Zapobieganie poważnym awariom.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

  1. Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań w ramach priorytetu NZ 2.1. Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku i doposażenie służb ratowniczych” - do pobrania
  2. "Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach" ustalone uchwałą Rady Nadzorczej nr 120/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku - do pobrania
  • Wzory wniosków, Regulamin Konkursu oraz Kryteria oceny wniosków – do pobrania

W zakresie części A i B (wraz z załącznikami) kontakt z Zespołem GW: tel. 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 344, 32 60 32 341, 601 547 367, 32 60 32 241, 32 60 32 283.

W zakresie części ekonomicznej C (dla OSP) kontakt z Zespołem AZ: tel. 32 60 32 227, 32 60 32 234 i Zespołem ZU (dla Gmin): tel. 32 60 32 231.