W ostatniej aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na wniosek WFOŚiGW w Katowicach do listy beneficjentów zostały dopisane „porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru wskazanego w Strategii ZIT dla województwa śląskiego (Subregion Centralny)”. 

W związku z powyższym informujemy, że w ogłoszonym konkursie nr POIS/1.7.1/1/2016 mogą aplikować również porozumienia wspólnot mieszkaniowych.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.