Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0403/23-00 zawartej w dniu 13.09.2023 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 07.11.2023 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2023 roku na realizację zadań w ramach X osi Priorytetowej Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0403/23-00 zawartej w dniu 13.09.2023 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 31.10.2023 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w II kwartale 2023 roku na realizację zadań w ramach X osi Priorytetowej Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy o dofinansowanie nr UDA -POIS.10.01.00-00-0403/23-00 zawartej w dniu 13.09.2023 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 25.10.2023 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2023 roku na realizację zadań w ramach X osi Priorytetowej Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Po raz kolejny zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych  do udziału w Konkursie Plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. "TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA" organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zapraszamy do udziału w jednodniowym bezpłatnym szkoleniu on-line organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. "Zasady zamykania projektów w ramach POIiŚ 2014-2020".

Szkolenie odbędzie się 15 czerwca 2023 roku w godz. od 9.00 do 15.00.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 54/DB/2022 zawartej w dniu 02.06.2022 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, rozliczył w dniu 11 stycznia 2023r. otrzymaną zaliczkę na realizację zadań w ramach XII osi Priorytetowej Pomoc techniczna REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kwota rozliczonego dofinansowania wynosi 330 755,34 PLN z RPD na rok 2022, w ramach Działania 12.1.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.