Każdy projekt przechodzi dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną. Pozytywna ocena w obu tych kategoriach otwiera drogę do uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. W Programie Infrastruktura i Środowisko projekty wybierane są do dofinansowania w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Dowiedz się, co jest sprawdzane na poszczególnych etapach i co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywny wynik.

Ocena projektów dokonywana jest według karty oceny projektu, która jest dostępna na stronie instytucji prowadzącej ocenę projektu. Sprawdź kryteria, zanim przystąpisz do pisania wniosku o dofinansowanie.

Ocena formalna

Na tym etapie sprawdzane jest między innymi, czy twój wniosek został złożony we właściwym miejscu i terminie, jest kompletny i odpowiednio podpisany oraz czy dotyczy działań przewidzianych do dofinansowania w programie, a jego treść jest zgodna z instrukcją wypełniania wniosku. Ocena formalna prowadzona jest w trybie zerojedynkowym. Aby przejść ją pozytywnie, wniosek musi spełnić wszystkie kryteria.

Bardzo ważne informacje

Niektóre błędy i braki formalne wniosku o dofinansowanie masz szansę uzupełnić w trakcie trwania oceny. Instytucja oceniająca projekt informuje pisemnie, co i w jakim terminie należy poprawić.

 Wśród kryteriów formalnych mogą się znaleźć:

 • poprawność złożenia wniosku, która oznacza dostarczenie go w określonym terminie i do właściwej instytucji,
 • prawidłowość sporządzenia wniosku tzn. czy został wypełniony na obowiązującym formularzu, zgodnie z instrukcją i w języku polskim,
 • rodzaj beneficjenta (a w przypadku projektów partnerskich – także partnera), gdzie sprawdzane będą m.in.:
   • zgodność z dopuszczonymi typami beneficjentów uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach danego konkursu,
   • kwalifikowalność beneficjenta i partnera w kontekście art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (czyli stwierdzenie, czy wnioskujący nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania z uwagi na jakieś nadużycia finansowe związane ze środkami unijnymi, itp.),
   • zgodność beneficjenta i partnera z kryteriami określonymi w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 • kwalifikowalność projektu, przez którą rozumiana jest zgodność planowanych przez ciebie działań m.in. z:
   • typem projektów przewidzianych do wsparcia w programie i regulaminie konkursu,
   • zasięgiem geograficznym programu,
   • politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej,
 • kompletność wniosku o dofinansowanie, gdzie ocenie podlegać będzie m.in.:
   • wymagana liczba egzemplarzy wniosku,
   • złożenie wniosku na wszystkich wymaganych nośnikach,
   • poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól,
   • kompletność wymaganych załączników,
 • poprawność finansowa, przez którą rozumie się w szczególności zgodność z:
   • wytycznym w zakresie kwalifikowalności wydatków,
   • prawidłowość obliczenia poziomu dofinansowania.

Po zakończeniu oceny formalnej wniosku otrzymasz powiadomienie o jej wyniku i zakwalifikowaniu go do oceny merytorycznej lub odrzuceniu. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiej decyzji oraz możliwość odwołania się od niej.

Ocena merytoryczna

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Najczęściej polega ona na przyznawaniu punktacji w zależności od stopnia spełniania wybranego kryterium. Projekt jest oceniony pozytywnie, jeśli uzyska określony w regulaminie konkursu minimum punktowe.

Kryteria ustalane są przez Instytucję Zarządzającą programem i zatwierdzane przez Komitet Monitorujący.

Niezależnie od rodzaju projektu ocenie podlega wykonalność i realność założeń projektu. Brane tu są pod uwagę m.in.:

 • wykonalność techniczna/technologiczna,
 • wykonalność finansowa,
 • wykonalność instytucjonalna/organizacyjna,
 • realność wskaźników,
 • trwałość projektu.

Ocenie podlega też stopień oddziaływania projektu na kwestie istotne w poszczególnych obszarach wsparcia programu, np. czy w wyniku jego realizacji wprowadzone zostaną innowacje, albo jaka liczba osób z problemami na rynku pracy zostanie objęta wsparciem. Lista takich kryteriów merytorycznych zależy od programu i działania, a tym samym jest dostosowana do typu przedsięwzięć, które mają być dofinansowane.

W niektórych konkursach, jako dodatkowy czynnik pomagający wyłonić projekty odpowiadające w jak największym stopniu celom danego programu, bądź też wpływające na bieżące zapotrzebowanie w obszarze objętym dofinansowaniem, wprowadzane są dodatkowe kryteria.

Są one weryfikowane tylko w projektach, które uzyskały pozytywny wynik we wszystkich wcześniejszych etapach oceny. Mogą dotyczyć:

 • zakresu oddziaływania projektu, promując np. te o znaczeniu międzynarodowym,
 • liczby lub specyfiki osób dla których stworzone zostaną miejsca pracy, promując np. osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne lub w określonym wieku,
 • terminu zakończenia realizacji projektu, promując np. przedsięwzięcia, które zamkną się w okresie 2 lat.

Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

Wybór projektów do dofinansowania

Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Instytucja Pośrednicząca, na podstawie listy rankingowej, kierując się ilością punktów uzyskanych przez projekt oraz wysokością limitu środków finansowych przeznaczonych na organizowany nabór wniosków.

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie:

- konkursowym

- pozakonkursowym

W przypadku projektów dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, istotną rolę pełni dokument pod nazwą Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej. W dokumencie tym znajduje się lista inwestycji, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych na lata 2014-2020. Opracowanie listy pomoże zoptymalizować proces wdrażania i wydatkowania środków na lata 2014-2020.

 W dniu 13 stycznia 2015 r. został przyjęty przez Ministerstwo Gospodarki dokument „Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, stanowiący Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.