W związku z rozszerzeniem listy beneficjentów w ogłoszonym konkursie nr POIS/1.7.1/1/2016 o porozumienia wspólnot mieszkaniowych, WFOŚiGW w Katowicach przedstawia

ZAKRES WYMAGANYCH REGULACJI

wzajemnych obowiązków pomiędzy uczestnikami realizacji projektu na potrzeby aplikowania w Poddziałaniu 1.7.1 POIiŚ na lata 2014-2020 przez typ beneficjenta pn.: „porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru wskazanego w Strategii ZIT dla województwa śląskiego (Subregion Centralny)”.

 1. Nazwa projektu.
 2. Wskazanie uczestników Porozumienia - Beneficjentów tj. nazwy wszystkich wspólnot mieszkaniowych realizujących projekt wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań.
 3. Wskazanie lidera Porozumienia tj. wspólnoty mieszkaniowej wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji projektu.
 4. Określenie zakresu rzeczowego projektu wraz z podziałem na zakres rzeczowy projektów (zadań inwestycyjnych) każdej ze wspólnot  mieszkaniowych.
 5. Określenie kosztu całkowitego (z wydzieleniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych) projektu wraz z podziałem na koszty całkowite (z wydzieleniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych) projektów (zadań inwestycyjnych) każdej ze wspólnot mieszkaniowych. Koszty powinny zostać oszacowane zarówno w przypadku braku dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i w przypadku posiadania  kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w oparciu o aktualne kosztorysy inwestorskie).
 6. Określenie terminów realizacji projektu oraz projektów (zadań inwestycyjnych) każdej ze wspólnot mieszkaniowych.
 7. Określenie zasad wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami projektu tj.:
  - udział każdej ze wspólnot mieszkaniowych w kosztach wspólnych lub co najmniej wskazanie klucza podziału tychże kosztów,
  - wskazanie numerów rachunków bankowych (własnego i zaliczkowego), na których będą gromadzone środki na realizację projektu oraz z których pokrywane będą wydatki poniesione na realizację projektu,
  - wskazanie terminów przekazywania środków przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe na rachunek bankowy środków własnych, 
  - wskazanie podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków na projekt (np. zarządca nieruchomości) wraz z przedłożeniem umowy/porozumienia z podmiotem upoważnionym (umowa/porozumienie z podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków powinno uwzględniać wymagania określone w przepisach POIiŚ na lata 2014-2020, a w szczególności w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020).
 8. Wskazanie właścicieli majątku trwałego po zrealizowaniu projektu w podziale na wartości majątku trwałego nowo wytworzonego po zrealizowaniu każdego z zadań inwestycyjnych przez wspólnotę mieszkaniową.
 9. Określenie przepisów, w oparciu o które realizowane będzie Porozumienie w przypadku spraw nie unormowanych Porozumieniem.
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.