Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza konkursy projektów w ramach Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego:

KONKURS NR POIS/1.7.1/2/2017

KONKURS NR POIS/1.7.2/1/2017

KONKURS NR POIS/1.7.3/1/2017