Podpisana została kolejna umowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Poddziałania 1.7.2 "Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej". Tym razem beneficjentem zostało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach.

26 maja 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, dla 2 projektów pn.: „Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach” oraz „Likwidacja grupowego węzła cieplnego B-3”, realizowanego w ramach PO IiŚ 2014-2020. Tym samym Instytucja Pośrednicząca potwierdziła możliwość zawarcia pierwszej umowy o dofinansowanie ze środków PO IiŚ 2014-2020, pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach, a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach.

Ocena projektu w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne I stopnia oraz merytoryczne II stopnia, dokonana przez Komisję Oceny Projektów, zakończona została 20.03.2017 roku.

Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 1 270 000 zł dla projektu „Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach” zostanie przeznaczona na zmodernizowanie 0,72 km sieci ciepłowniczej. W wyniku prac modernizacyjnych nastąpi zmniejszenie zużycia energii końcowej o 2478,75 GJ/rok, natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 277,62 MG-CO2, a redukcja emisji pyłów oscylować będzie na poziomie 0,04 MG/rok. Całkowity koszt projektu wynosi 5.253.785,72 PLN. Zgodnie z harmonogramem, realizacja projektu  planowana jest w latach 2017 – 2019.

Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości 7 130 000 zł dla projektu - „Likwidacja grupowego węzła cieplnego B-3” zostanie przeznaczona na modernizację sieci ciepłowniczej na odcinku 4,72 km oraz instalacje 59 szt. indywidualnych węzłów cieplnych. W wyniku prac nastąpi zmniejszenie zużycia energii końcowej o 6962,10 GJ/rok, natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 779,75 MG-CO2, a redukcja emisji pyłów oscylować będzie na poziomie 0,1 MG/rok. Całkowity koszt projektu wynosi  13.654.157,67 PLN. Zgodnie z harmonogramem, realizacja projektu planowana jest w latach 2017 – 2019.

 

 

 

 

 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.