W dniu 07.07.2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego, dla projektu pn.: „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie miasta Jaworzno – etap II”, realizowanego przy wsparciu ze środków PO IiŚ 2014-2020. Tym samym Instytucja Pośrednicząca potwierdziła możliwość zawarcia umowy o dofinansowanie, pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Spółką Ciepłowniczo-Energetyczną Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie.

Ocena projektu w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne I stopnia oraz merytoryczne II stopnia, dokonana przez Komisję Oceny Projektów, zakończona została 09.06.2017 r., projekt uzyskał 51 punktów.

Dotacja z Funduszu Spójności w wysokości ponad 3,1 mln zł, zostanie przeznaczona na modernizację ok. 2,6 km sieci ciepłowniczej. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 4,6 mln zł. Zgodnie z harmonogramem, realizacja projektu planowana jest w latach 2018 – 2020.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.