6 kolejnych umów w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wspomagającego gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu zostało podpisanych. Tychy, Łaziska Górne, Bytom, Piekary Śląskie i Tarnowskie Góry, to miasta do których trafi ponad 27 milionów złotych.

W siedzibie Funduszu podpisane zostały umowy na dofinansowanie inwestycji o wartości ponad 58 milionów złotych. W ramach tych projektów zmodernizowanych zostanie prawie 19 km sieci ciepłowniczych, zainstalowanych zostanie 110 indywidualnych węzłów cieplnych, termomodernizacji poddane zostaną dwa budynki mieszkalne, z 9 budynków wielorodzinnych zostanie usunięty azbest,
 a roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 4.967,28 MG CO2, przy zmniejszeniu zużycia energii 43.242,07 GJ.

PEC Sp z o.o w Tychach
Projekt pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach”
Koszt całkowity projektu: 16 931 085,30 PLN
Kwota dofinansowania:  5 622 490,00 PLN
Termin realizacji projektu:  11.04.2016 r. – 28.02.2023 r.
Efekt rzeczowy:  zmodernizowanie 7,73 km sieci ciepłowniczych
Efekt ekologiczny:
* zmniejszenie zużycia energii końcowej o 8 229,59 GJ/rok;
- roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 921,72 MG CO2

Projekt pn.: ,,Likwidacja grupowego węzła cieplnego "B-2", "B-1" i "T-1" w Tychach”
Koszt całkowity projektu:  14 244 949,80 PLN
Kwota dofinansowania:  6 093 900,00 PLN
Termin realizacji projektu:  14.06.2016 r. – 28.02.2022 r.
Efekt rzeczowy:
* zmodernizowanie 4,78 km sieci ciepłowniczych;
* liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych:  81 szt.
Efekt ekologiczny:
* zmniejszenie zużycia energii końcowej o 7 135,70 GJ/rok;
* roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 799,20 MG CO2

Projekt pn.: ,,Likwidacja grupowych węzłów cieplnych w Łaziskach Górnych”
Koszt całkowity projektu:   4 914 883,20 PLN
Kwota dofinansowania:    2 190 815,00 PLN
Termin realizacji projektu:  23.12.2015 r. – 28.02.2023 r.
Efekt rzeczowy:
* zmodernizowanie 1,65 km sieci ciepłowniczych;
* liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych:  29 szt.
Efekt ekologiczny:
* zmniejszenie zużycia energii końcowej o 2 31,78 GJ/rok;
* roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 287,32 MG CO2
Łączna kwota dofinansowania dla 5 projektów, dla których zawarto umowy o dofinansowanie z PEC Sp. z o.o w Tychach: 22 307 205,00 PLN.

PEC SP. Z O.O. W BYTOMIU
Projekt pn.: „Wdrażanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom – uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej”
Koszt całkowity projektu: 12.166.667,02 PLN
Kwota dofinansowania:  8.005.699,00 PLN
Termin realizacji projektu: 29.12.2016 r.- 28.02.2019 r.
Efekt rzeczowy:  wybudowanie 4,8 km sieci ciepłowniczych
Efekt ekologiczny:
* zmniejszenie zużycia energii końcowej o  13 778 GJ/rok;
* roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 618 MG CO2
Łączna kwota dofinansowania dla 2 projektów, dla których zawarto umowy o dofinansowanie z PEC Sp. z o.o w Bytomiu: 24.405.593,45  PLN.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację dwóch budynków mieszkalnych w Tarnowskich Górach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek.
Koszt całkowity projektu: 2.518.902,34 zł.
Kwota dofinansowania:  1.330.214,47 zł, w tym:
dotacja UE: 443.404,82 zł
pożyczka UE: 886.809,65 zł
maksymalna kwota premii inwestycyjnej (umorzenia pożyczki UE): 354.723,86 zł
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 07.09.2016 r.
Termin zakończenia inwestycji (przekazanie do użytkowania): 30.12.2018 r.
Efekt rzeczowy:
W wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie następujący efekt rzeczowy:
• Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 2 szt.
• Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 4358,20 m2
• Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii: 110
Efekt ekologiczny:
Zmniejszenie zużycia energii końcowej ok. 2186 GJ/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  ok. 277,33 Mg równoważnika CO2/rok


Demontaż i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z 9 wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich oraz ich termomodernizacja
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich.
Koszt całkowity projektu: 7.306.132,75 zł
Kwota dofinansowania:  3.959.690,69 zł, w tym:
• dotacja UE: 1.055.917,51 zł
• pożyczka UE: 2.903.773,18 zł
• maksymalna kwota premii inwestycyjnej (umorzenia pożyczki UE: 527.958,76 zł
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.02.2015 r.
Termin zakończenia projektu (przekazanie do użytkowania): 31.12.2019 r.
Efekt rzeczowy:
W wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie następujący efekt rzeczowy:
• Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 9 szt.
• Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 30.323,00 m2
• Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii: 393
• Dodatkowa zdolność wytwarzają energii ze źródeł odnawialnych: 0,00372 MW
Efekt ekologiczny:
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów o ok. 11.681,00 GJ/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ok. 1.063,71 Mg równoważnika CO2/rok

***
18 grudnia 2014 r. została zawarta Umowa pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Ministrem Gospodarki w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020. Na mocy niniejszej umowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełni funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej w zakresie finansowania bezzwrotnego.

 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.