Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy umowy nr UDA-POIS.10.01.00-00-0403/16-00 zawartej w dniu14.04.2017 r.
z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 31.07.2017 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2017 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.
Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 36.135,59 PLN z PD 2014-2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 10.1 priorytetu X.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.