Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/2/2017. 

Do Funduszu wpłynęło łącznie 105 wniosków o dofinansowanie, z czego 96 zostało ocenionych pozytywnie pod kątem spełnienia kryteriów formalnych. Projekty te zostały zakwalifikowane do dalszej oceny.

Lista projektów zakwalifikowanych do dalszego etapu oceny

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.