Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest partnerem w realizacji projektu pn. "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" na mocy umowy zawartej w dniu 28.04.2016 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dniu 28.07.2017 roku Fundusz otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w okresie od września do grudnia 2016 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 210 159,96 PLN w sektorze energetyka, w ramach poddziałania 1.3.3 POIiŚ 2014-2020.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.