Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako Instytucja Wdrażająca, przedstawia wyjaśnienia Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa dotyczące treści punktu 14 sekcji 6.5.2 znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - zobacz dokument

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.