Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 26/II/P/90011/2008/17/POPT/DFE zawartej w dniu 04.07.2017 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 14.11.2017 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2017 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 415 284,79 PLN z RPD na rok 2017, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka. 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.