Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy nr POIS.10.01.00-00-0403/16-00 zawartej w dniu 14.04.2017r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 11.07.2018 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2018 roku na realizację POIiŚ w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 60 791,27 PLN z RPD na rok 2018, w sektorze energetyka w ramach Działania 10.1 priorytetu X.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.