Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursów nr POIS/1.7.1/3/2017.

Fundusz ocenił pozytywnie 5 wniosków o dofinansowanie spośród 9 projektów, które zostały skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Ministerstwo Energii pismem z dnia 10.07.2018 roku zaakceptowało powyższą ocenę. Instytucja Wdrażająca rozpoczęła zatem działania zmierzające do podpisania umów o dofinansowanie z nowymi beneficjentami.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.