Dziś, 29 kwietnia 2019 roku w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania ze środków oferowanych w ramach działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Celem konferencji było promowanie działania 1.7 POIiŚ na lata 2014-2020 jako znaczącego źródła pozyskania środków na dofinansowanie projektów dotyczących likwidacji niskiej emisji i upowszechnienie wiedzy o działaniu oraz o zasadach i trybie udzielania wsparcia. Ekspert zaprezentował zasady i tryb ubiegania się o wsparcie, wskazując główne wymagania konieczne do spełnienia oraz metodykę wypełniania wniosku o dofinansowanie. Konferencja stanowiła również forum do udzielenia szczegółowych wyjaśnień w ramach konsultacji przy stolikach eksperckich.

W konferencji wzięli udział oprócz ekspertów oraz Zarządu Funduszu wyjątkowi goście w tym: Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Izabela Kloc oraz Waldemar Andzel – Posłowie na Sejm RP, Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego – Jakub Chełstowski oraz Pani Barbara Baka – Zastępca Dyrektora w Departamencie Programów Infrastrukturalnych - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Przypominamy, że nabór wniosków w konkursach dla każdego z poddziałań trwa do 27.05.2019 r.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.