UWAGA! 10.05.2019 dokonano aktualizacji Regulaminu Konkursu w zakresie:

  • Załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu – „Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałanie 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim śląskiego”.
  • Dodatkowo wyjaśniamy, że na podstawie zapisów w par. 6 ust. 1 Regulaminu konkursu Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na budowę źródła kogeneracyjnego na cele własne.

Więcej informacji: KONKURS NR POIS/1.7.3/3/2019

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.