Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną tj. Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

  1. W porozumieniu pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 lipca 2018 r. został wskazany katalog zamierzeń inwestycyjnych, dla których nie wydaje się deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, znajdują się tam m.in. przedsięwzięcia obejmujące termomodernizację budynków / prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach. W związku z powyższym dokument ten, stanowiący załącznik nr 2 wniosku o dofinansowanie, nie jest wymagany dla wniosków złożonych w ramach konkursu POIS/1.7.1/4.2019.
  2. W przypadku braku możliwości uzyskania deklaracji od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla przedsięwzięć, nie będących "projektami dużymi" mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostało wszczęte lub pozostaje w toku dopuszcza się możliwość uzupełnienia tego załącznika po wydaniu decyzji środowiskowej – lecz nie później niż przed końcem oceny merytorycznej II stopnia. W powyższym przypadku na etapie uzupełnień oceny warunków formalnych prosimy o złożenie oświadczenia o uzupełnieniu w/w załącznika przed końcem oceny merytorycznej II stopnia, (dla wniosków złożonych w ramach konkursów nr POIS/1.7.2/4.2019 i nr POIS/1.7.3/3/2019).
  3. Dla projektów, nie będących "projektami dużymi", dla których, wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w treści których znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na jednolite części wód – decyzja nie jest wymagana (dla wniosków złożonych w ramach konkursów nr POIS/1.7.2/4.2019 i nr POIS/1.7.3/3/2019).
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.