Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 14/II/P/90011/2008/19/POPT/DFE zawartej w dniu 13.05.2019 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 14.11.2019 roku, zaliczkę na pokrycie części wydatków operacyjnych przeznaczonych do poniesienia w IV kwartale 2019 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 296 584,27 PLN z RPD na rok 2019, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka. Raport rozliczający pełną kwotę otrzymanej zaliczki za IV kwartał został przekazany 10.01.2020 roku. Pismo akceptujące raport z IP zostało przesłane w dniu 28.01.2020 roku.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.