Osiem inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci ciepłowniczych oraz likwidacją niskiej emisji zostanie wspartych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach konkursu nr 1.7.2/4/2019. Łączna kwota dotacji wyniesie ponad 60 mln zł. Dwie największe umowy na dofinansowanie podpisano ze spółkami TAURON Ciepło oraz Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.

Realizowany przez TAURON Ciepło Sp. z o.o. projekt „likwidacji niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląskiej” otrzyma ponad 32,5 mln zł dotacji z WFOŚiGW w Katowicach. Celem jest poprawa jakości powietrza poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, zasilanych do tej pory głównie z lokalnych albo indywidualnych źródeł, w których zdecydowaną przewagę mają niskosprawne piece i kotły węglowe. Projekt jest przewidziany do realizacji na terenie miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej: Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice.

- W ramach projektu wybudowana zostanie nowoczesna sieć ciepłownicza o długości 5,5 km. Zostaną też zainstalowane 123 indywidualne węzły cieplne, co przełoży się na osiągnięcie założonych efektów ekologicznych – wyjaśnia Adam Lewandowski, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

Zakłada się, że budowa nowoczesnej sieci ciepłowniczej przełoży się na roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 7.129,20 tony (równoważnik CO2) rocznie, zmniejszenie zużycia energii końcowej 102.398,38 GJ/rok oraz spadek emisji pyłów o 38,81 Mg/rok. Łączny koszt całej inwestycji szacowany jest na blisko 71,5 mln zł.

Z kolei na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”, realizowanego przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Fundusz przeznaczy 14,3 mln zł dotacji. Jest to ok. 35% kosztów całkowitych, które szacuje się na ponad 40 mln zł. Inwestycja planowana na lata 2020-2023 będzie polegać na budowie 9,2 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze Helenka oraz Zabrze Rokitnica.

- Dzięki temu zlikwidowane zostaną dwie stare osiedlowe nieefektywne kotłownie, a do miejskiej sieci ciepłowniczej zostanie przyłączonych prawie 3 tysiące gospodarstw domowych. To jest bardzo dobra wiadomość, bo to kolejny krok w stronę poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

To dwie największe inwestycje, które zostaną zrealizowane z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Katowicach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (konkurs nr POIS/1.7.2/4/2019). W ramach tego konkursu dotacje otrzyma w sumie osiem projektów na poprawę jakości powietrza w regionie, na łączną kwotę ponad 60 mln zł.

Są to jeszcze: PEC Sp. z o.o. w Bytomiu na „Likwidację niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021” - blisko 4,5 mln zł dotacji; PEC Sp. z o.o. w Tychach – ponad 4 mln zł na „Przebudowę sieci ciepłowniczych oraz budowę indywidualnych węzłów cieplnych w Tychach”; Węglokoks Energia ZPC Sp. z o.o. na dwa projekty związane z modernizacją sieci i przyłączy oraz likwidację niskiej emisji w Rudzie Śląskiej – łącznie około 4,4 mln zł; oraz Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III na dwa projekty poprawiające efektywność dystrybucji ciepła – łącznie ponad 1 mln zł.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.