W związku z bardzo dużym zainteresowaniem konkursem, zgodnie z pkt 62.1 „System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”, stanowiący załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020, została podjęta decyzja o podwyższeniu budżetu konkursu do 98 849 445 PLN.

Więcej informacji: KONKURS NR POIS/1.7.1/5/2020

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.