Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 16/DBF/2020 zawartej w dniu 12.10.2020 r. z Ministerstwem Klimatu, otrzymał w dniu 27.11.2020 roku, zaliczkę na pokrycie części wydatków operacyjnych przeznaczonych do poniesienia w IV kwartale 2020 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 328 375,99 PLN z RPD na rok 2019, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.