W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami i wątpliwościami, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniący funkcję Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), nr POIS/1.7.1/6/2021 informuje:

  1. Zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 Regulaminu Konkursu koszty instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii nie są kwalifikowane.
  2. Zgodnie z ustaleniami z Instytucją Pośredniczącego (IP) biorąc pod uwagę trudności techniczne i logistyczne, w przypadku istniejących i zamieszkałych budynków, próba szczelności nie jest elementem wymaganym do odbioru przedsięwzięcia i potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika rezultatu.
  3. Zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 Regulaminu Konkursu konkurs został ogłoszony dla projektów gotowych do realizacji, które zobowiązane są do rozpoczęcia realizacji Projektu, rozumianego jako zawarcie umowy z wykonawcą, w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. W związku z powyższym:
  1. Projekty muszą posiadać, na etapie oceny formalnej, wszystkie niezbędne wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia administracyjne (rozumiane jako pozwolenia na budowę, dokumentacja związana ze zgłoszeniem budowy lub wykonywaniem innych robót budowlanych), dokumentację techniczną niezbędną do realizacji zakresu rzeczowego projektu odpowiadającego minimum 60% kosztów całkowitych projektu (Regulamin Konkursu § 10 ust. 39);
  2. Przed zakończeniem oceny merytorycznej II stopnia (czyli najpóźniej do wyznaczonej przez Komisję Oceny Projektów (KOP) daty złożenia uzupełnień) projekty winny posiadać wszystkie niezbędne wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia administracyjne (rozumiane jako pozwolenia na budowę, dokumentacja związana ze zgłoszeniem budowy lub wykonywaniem innych robót budowlanych) do realizacji zakresu rzeczowego projektu odpowiadającego 100% kosztów całkowitych projektu (Regulamin Konkursu § 10 ust. 58).
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.